The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology: KIT)

The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology: KIT)

06-05-2022

Over de praktijkvoorbeeld

Waar: Amsterdam, Nederland
Startdatum: 2017
Status: actief
Begunstigden: Mensen met een mentale, fysieke of psychische beperkingen
Gefinancierd door: pilots worden gefinancierd door verschillende belanghebbenden, afhankelijk van waar de pilots plaatsvinden

 

OVERZICHT VAN HET PRAKTIJKVOORBEELD

Het KIT is een platform op het gebied van inclusieve technologie dat is opgericht in 2017. Het is een samenwerking tussen TNO (de Nederlandse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek), Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt en beschutte werkplaatsen) en SBCM (kenniscentrum en fondsen voor sociale werkgelegenheid). Het doel van het KIT is om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking te helpen bij het vinden en behouden van een passende en duurzame baan door inzet van technologie in de breedste zin van het woord.

Om inclusieve technologie op de werkvloer te testen, zijn tot nu toe meerdere pilots ontwikkeld met elk ongeveer 20 deelnemers. De groep mensen die potentieel profiteert van de in de pilot geteste innovatie kan echter nog groter zijn.

DE METHODOLOGISCHE AANPAK

Het KIT verbindt stakeholders en dient als katalysator om onderzoek en experimenten te initiëren, begeleiden en evalueren en deze kennis te delen met andere sectoren. De volgende voorbeelden zijn  enkele van de pilots die tot nu toe zijn uitgevoerd:

  • Cobots bij UW Utrecht: In deze pilot heeft het KIT onderzocht of de productie van zonnepanelen op de sociale werkplaats UW Utrecht minder arbeidsintensief gemaakt kan worden met behulp van technologie. In dit geval is onderzocht of een collaboratieve robot (cobot) repetitieve taken kan overnemen, aangezien dit vaak een grote fysieke belasting van de werknemers met zich meebrengt.
  • Smart beamer bij Amfors: In de pilot bij Amfors is het Operator Support System (OSS) getest om medewerkers met een verstandelijke beperking stap voor stap door het montagesysteem te helpen. Het systeem projecteert de werkinstructies via een slimme beamer op de werkplek. Hierdoor weten de medewerkers precies wat ze moeten doen en in welke volgorde.
  • Operator Support System (OSS) bij Senzer: werknemers met ondersteuningsbehoeften. In de pilot de OSS is een technologie getest die werknemers ondersteunt bij het uitvoeren van assemblagetaken. Werkinstructies werden in de juiste volgorde en tijd op de werkplek geprojecteerd. Afgestemd op het werk en de behoeften van de werknemer, kan de OSS feedback geven bij onjuiste acties en is uitgerust met een pick-to-light-module (een systeem dat helpt bij het nauwkeurig verzamelen van artikelen).
  • Smart beamer bij Inclusief Groep: In deze pilot wordt een Smart beamer getest. Medewerkers worden actief ondersteund door een slim projectiesysteem tijdens alle productiestappen. De beamer geeft met pijlen en/of afbeeldingen aan welke actie de werkers moeten ondernemen en welk gereedschap of materiaal nodig is. Met behulp van de beamer kan één medewerker meerdere stappen tegelijk achter elkaar uitvoeren. De beamer is ook geprogrammeerd om de kwaliteit en kwantiteit van de producten te controleren.

In de individuele pilots worden de behoeften van elke werknemer geëvalueerd, zodat de technologie op basis van deze beoordeling kan worden aangepast.

TYPE ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN

Werknemers die van dit praktijkvoorbeeld profiteren, kunnen vaardigheden op technologisch gebied ontwikkelen die hen helpen om steeds meer geschikte banen te vinden.

HET INNOVATIEVE ASPECT

De pilots van het KIT zijn bijzonder innovatief te noemen omdat ze de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen door middel van digitalisering en technologie.

IMPACT & DUURZAAMHEID

De praktijk heeft een directe impact op de inzetbaarheid van werknemers met ondersteuningsbehoeften, die hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op het werk vergroten. De verschillende pilots gaven verschillende resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van de vaardigheden. Zo toonde de pilot van Amfors aan dat medewerkers die OSS gebruiken steeds complexere taken aankunnen met minder persoonlijke begeleiding dan medewerkers die geen OSS gebruiken. Bij UW Utrecht bleek uit de pilot dat de deelnemers meer betrokken raakten op de werkvloer en gingen nadenken over hoe hun werkplek verbeterd kon worden.

Om de verduurzaming van de praktijk te waarborgen, loopt er met het huidige kabinet en het UWV een traject waarin bedrijven subsidies kunnen aanvragen voor innovatieve verbeteringen.

 

Contact

https://inclusievetechnologie.nl/


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).