Project

 

B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat streeft naar de ontwikkeling van een Europese strategie (blauwdruk) die inspeelt op de competentiebehoeften van Work Integration Social Enterprises (WISEs), sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie. Het project focust in het bijzonder op digitale vaardigheden.

WISEs? Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsbehoeften. WISEs vallen in Nederland onder de sociale economie en omvatten onder meer sociale firma's en gemeentelijke sociale werkbedrijven die zich richten op het creëren van arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking en kwetsbare groepen. WISEs vallen ook in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. WISEs vormen een belangrijke schakel in het economische systeem en hebben een sterk opleidingsaspect. Werknemers met ondersteuningsbehoeften behoren tot uiteenlopende groepen: langdurig werklozen, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, of onderwijs volgen en niet aan het werk zijn) en andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Het B-WISE-project richt zich op de competentiebehoeften van werknemers met een ondersteuningsbehoefte, hun ondersteuners (zoals jobcoaches, teamcoaches en begeleiders) en het management van WISEs. Het project bevordert ook de aantrekkelijkheid van de WISE-sector als ondernemingsvorm en beroepskeuze. Daarnaast maakt het project mensen bewust van het belang van het gebruik van digitale technologie als ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en om kwetsbare groepen duurzaam en zinvol in dienst te nemen en te houden.

Het B-WISE project zal:

 • De – hoofdzakelijk digitale – competentiebehoeften van de sector in kaart brengen;
 • De vaardigheden in kaart brengen die de sector in de toekomst nodig zal hebben;
 • Een realistische en duurzame strategie ontwikkelen die het aanbod van instellingen voor beroepsonderwijs moet afstemmen op de competentiebehoeften van werknemers en werkgevers;
 • De transnationale leerplannen voor beroepsopleidingen aanpassen aan de huidige competentiebehoeften van de arbeidsmarkt;
 • De regionale en nationale uitwisseling van goede methodieken ondersteunen, om tot een duurzame samenleving te komen die innovatie, concurrentievermogen en het verwerven van vaardigheden in de sector ondersteunt;
 • De aantrekkelijkheid van de WISEs als beroepskeuze vergroten.

Om dit doel te bereiken en WISEs voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, voert het project de volgende acties uit:

 1. Het opstellen van een rapport om een overzicht te geven van de WISE-sector in heel Europa en de competentiebehoeften in de sector vast te stellen.
 2. Het ontwikkelen van drie opleidingscurricula om tegemoet te komen aan de competentiebehoeftes van werknemers met een ondersteuningsbehoefte, hun begeleiders en hun managers.
 3. Het in de praktijk brengen van deze curricula door ze in 13 landen te testen en te laten valideren door certificeringsinstanties.
 4. Het ontwikkelen van een Europese strategie die ook na afloop van het project inspeelt op de competentiebehoeftes in de WISE-sector.
 5. Het belang onderstrepen van de inzet van digitale technologie als ondersteuningsmiddel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de WISE-sector als ondernemingsvorm en beroepskeuze promoten.

Het partnerschap bestaat uit 2 Europese netwerkorganisaties, EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) en ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises), 16 vertegenwoordigers van de WISEs sector, 13 opleidingsinstellingen en 1 Europees onderzoeksinstituut. De partners komen uit 13 Europese landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Nederland, Bulgarije, Letland, Polen, Roemenië, Kroatië, Griekenland, Italië, Slovenië en Spanje.

De partners worden ondersteund door een adviesraad van 7 Europese koepelorganisaties, 1 internationale organisatie en 8 vertegenwoordigers van nationale en regionale autoriteiten.


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).