Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG genoemd) en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE, van toepassing. Dit privacybeleid onderstreept de inzet van het B-WISE-project om ieders privacy te respecteren in overeenstemming met deze verordening.

Het B-WISE-project begrijpt het belang van het beschermen van persoonsgegevens en de bezorgdheid van haar partners en andere contactpersonen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens besteedt het B-WISE-project de grootste zorg aan de bescherming hiervan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt verplichtingen op met betrekking tot de manier waarop het B-WISE-project gegevens moet verwerken. De verordening voorziet ook in rechten voor de personen van wie gegevens worden verwerkt, om hen in staat te stellen meer controle uit te oefenen over hun persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is bedoeld om helder te communiceren over de gegevens die we verzamelen, het doel van deze verzameling, hoe we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en mogelijkheden u daarbij heeft.

We nodigen u uit om even de tijd te nemen dit te lezen om vertrouwd te raken met onze aanpak op dit gebied. U kunt ook informatie vinden op de websites van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten via de volgende links:

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: pauline.bonino@ensie.org.

Wie is verantwoordelijk voor uw privégegevens?

Als communicatiemanager van het B-WISE-project is het European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het adres is: ENSIE ASBL, (475 190 924) Botaniquestraat 75, 1210 Brussel, België. Verschillende personen binnen de organisatie hebben toegang tot persoonsgegevens, zoals de directeur, de communicatiemedewerker en andere medewerkers van ENSIE, waaronder zelfstandige dienstverleners en adviseurs, tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten, stagiaires of studenten. Al deze personen binnen ENSIE zijn gebonden aan deze Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Andere partners in het project kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens, in het bijzonder de projectleider EASPD.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Door onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit wordt om verschillende redenen gedaan die later in dit document worden gedefinieerd.

Dit betreft de volgende gegevens:

 • Uw identificatiegegevens (voornaam, achternaam, titel, e-mail, telefoonnummer en adres).

De gegevens kunnen ook zijn:

 • Contactgegevens zoals de naam van uw organisatie/instelling, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
 • Andere informatie met betrekking tot uw organisatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt tijdens het project of die, in een contractuele relatie met het B-WISE-project of vrijwillig, door u wordt verstrekt. Dit betreft gegeven instructies, gedane betalingen, aanvragen en projecten.

Dit kunnen gegevens zijn over uw lidmaatschap van een vakbond, beroeps- of andere vereniging, gezondheidsgerelateerde gegevens, details van uw relevante voedingsvoorkeuren wanneer we u uitnodigen voor evenementen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

De gegevens die door het B-WISE-project worden verwerkt, kunnen worden verkregen omdat u ze rechtstreeks aan ons hebt meegedeeld of omdat derden die met ons hebben gedeeld in het kader van commerciële of administratieve relaties.

Sommige van uw gegevens kunnen worden verzameld door het B-WISE-project:

 • Wanneer u of uw partnerorganisatie, al dan niet lid, meewerkt aan het B-WISE-project;
 • Wanneer u of uw organisatie aan het browsen is, een vraag stelt of anderszins interactie maakt heeft op onze website of sociale netwerken;
 • Wanneer u deelneemt aan een B-WISE-project of zich aanmeldt om persoonsgegevens van ons te ontvangen;
 • Wanneer u of uw organisatie de intentie heeft diensten aan te bieden of reeds aanbiedt.

Bent u verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken?

De wet met betrekking tot gegevensbescherming schrijft voor dat persoonsgegevens rechtmatig en eerlijk moeten worden verwerkt in relatie tot de betrokkene.

De rechtmatigheid van de verwerking impliceert het bestaan ​​van een wettelijke basis. Persoonsgegevens mogen in beginsel alleen worden verwerkt als:

 • De betrokkene zijn of haar toestemming geeft. De organisatie moet de betrokkene in ieder geval vooraf informeren over: het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd, welke gegevens worden verzameld voor verwerking, het recht om de toestemming in te trekken, de mogelijke gevolgen voor de betrokkene in het kader van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en het doorgeven van gegevens aan derden.
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon een betrokken partij is, of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan een toekomstige overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan de organisatie is opgelegd.
 • De verwerking noodzakelijk is om de noodzakelijke belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te waarborgen.
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een openbaar gezag dat is opgedragen aan de organisatie die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerking is noodzakelijk voor belangenbehartiging van de betrokkene die door de organisatie als verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, tenzij fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen algemeen gangbaar zijn.

U kunt de toestemming die u aan het B-WISE-project hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Het B-WISE-project stopt dan met de verwerking van uw gegevens, voor de verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven, en informeert u over de mogelijke gevolgen van het intrekken van uw toestemming. Indien het B-WISE-project uw persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerkt en zich beroept op andere rechtsgronden, is het mogelijk dat het verwerken van uw gegevens door blijft gaan.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw registratie van een evenement te verwerken, om nieuwsbrieven te verzenden, om u te informeren over interessante aankomende evenementen of om in het algemeen met u te communiceren.

Het B-WISE-project garandeert dat persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden, en niet verder zullen worden verwerkt voor doeleinden die niet overeenkomen met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De organisatie zal de doeleinden te allen tijde duidelijk communiceren voordat de verwerking begint.
 • Binnen de grenzen blijven van wat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Waar mogelijk zal het B-WISE-project de gegevens anonimiseren of pseudonimiseren om de impact op de betrokkene te minimaliseren. Dit betekent dat de naam of identificatie zodanig wordt vervangen dat identificatie van een persoon moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.
 • Voor een beperkte tijd en voor zover nodig voor het betreffende doel.
 • Correct en zo nodig worden de gegevens geactualiseerd. De organisatie zal de nodige maatregelen nemen om persoonsgegevens te wissen of te corrigeren, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden (“geautoriseerde doeleinden”):

 • Adviseren of andere diensten of zaken aanbieden waar u om zou kunnen vragen;
 • Relatiebeheer en administratie van u of uw organisatie gerelateerd met het B-WISE-project, inclusief betalingsverwerking, boekhouding, audit, facturering en incasso, ondersteunende diensten;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen (zoals algemene verplichtingen), controle van de naleving hiervan of geregistreerde verplichtingen aan donateurs en financiers;
 • Om onze diensten en communicatie met u te analyseren en te verbeteren;
 • Om de naleving van ons beleid en onze normen te controleren en te evalueren;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van wet- en regelgeving en verplichtingen wereldwijd, inclusief rapporten die zijn geverifieerd door nationale en internationale regelgevende instanties;
 • Voor elk doel dat verband houdt met en/of ondergeschikt is aan een van de genoemde doeleinden of elk ander doel waarvoor uw persoonsgegevens aan ons worden verstrekt.

Wanneer u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie via de kanalen die u hebt goedgekeurd om u op de hoogte te houden van de laatste juridische ontwikkelingen, aankondigingen en andere informatie over de diensten en publicaties van het B-WISE-project (nieuwsbrieven of andere informatie) evenals van de evenementen en projecten van het B-WISE-project;
 • Enquêtes, grote vragenlijsten, onderzoeken of andere promotionele activiteiten en evenementen;
 • Informatie verzamelen over uw voorkeuren om een ​​gebruikersprofiel aan te maken dat kan worden aangepast om de kwaliteit van onze communicatie en interactie met u te verbeteren (bijvoorbeeld het volgen van nieuwsbrieven of sitestatistieken).

Afhankelijk van de geautoriseerde doeleinden (zie hierboven) waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken voor een van de volgende gronden:

 • Omdat de handeling noodzakelijk is voor de uitvoering van onze relatie met uw organisatie;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Bovendien is de verwerking gebaseerd op de toestemming die u ons uitdrukkelijk hebt gegeven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens in deze omstandigheden delen:

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens op vertrouwelijke basis delen met de B-WISE-projectpartners wanneer daarom wordt gevraagd om contact te leggen tussen organisaties, voor facturering of andere doeleinden die verband houden met de aard van het project. Een lijst met landen waarin de B-WISE projectpartners gevestigd zijn, vindt u op onze website;
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met een derde partij aan wie we onze rechten en plichten toewijzen of overdragen.
 • Het B-WISE-project geeft uw gegevens alleen door naar landen buiten de EU als ze een beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt gegarandeerd door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die u ons verstrekt van derden

Als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt (zoals een van uw directeuren of werknemers, of iemand met wie u zaken doet), moet u ervoor zorgen dat u bevoegd bent om die persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken. We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in het privacybeleid. U moet er met name voor zorgen dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de verschillende punten die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Uw persoonlijke gegevens veilig houden

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden in overeenstemming met onze interne procedure voor de opslag, openbaarmaking en toegang tot persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewaard in onze IT-systemen voor persoonlijke gegevens, in de systemen van onze contractanten of in papieren dossiers.

Uw persoonlijke gegevens wijzigen

Als een van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, is gewijzigd, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres wijzigt of een verzoek wilt annuleren, of als u merkt dat we onjuiste persoonlijke gegevens over u hebben, laat het ons dan weten via door ons te e-mailen op pauline.bonino@ensie.org (Onderwerp: Wijziging van persoonlijke gegevens). Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verlies of schade als gevolg van foutieve, niet-authentieke, onvoldoende of onvolledige persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zodra dat doel is bereikt, zullen we deze verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn en worden alleen gebruikt voor geautoriseerde doeleinden, de gegevens worden ook verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt en wij niet langer wettelijk bevoegd zijn om uw persoonlijke gegevens te blijven opslaan.

Het B-WISE-project zal de gegevens anonimiseren als het deze toch voor statistische doeleinden wil gebruiken. Het kan zijn dat persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard met het oog op procesbeheer, studie of archivering.

Na december 2024 worden uw gegevens niet meer bewaard.

Uw rechten

U kunt te allen tijde verzoeken om het gebruik van uw gegevens te verifiëren, in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, er bezwaar tegen te maken of om een beperking van het gebruik van uw gegevens te vragen. Stuur hiervoor een e-mail naar het volgende adres: pauline.bonino@ensie.org. Wij zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te nemen. U ontvangt een formulier dat wij u vragen in te vullen om aan te geven welke rechten u wilt aanpassen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Het privacybeleid is bijgewerkt in augustus 2021. We hebben het recht gekregen om ons privacybeleid tussentijds bij te werken en aan te passen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we met persoonlijke gegevens willen omgaan of om wettelijke vereisten te wijzigen. In het geval van dergelijke wijzigingen zullen we de wijzigingen in ons privacybeleid op onze website plaatsen of via andere kanalen. De wijzigingen gaan in zodra ze op de website zijn geplaatst.

Hoe blijf je in contact met HET B-WISE PROJECT?

U bent van harte welkom uw opmerkingen en standpunten over onze website en ons privacybeleid aan te geven. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar pauline.bonino@ensie.org of stuur een brief naar ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Brussel, België

Ons cookiebeleid

Als u onze website https://bwiseproject.eu bezoekt, kunt u ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren en, zo ja, andere technologische middelen die gegevens en informatie over uw surfgedrag verzamelen. Cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website. Ze vervullen verschillende rollen:

 • Het bewaren van uw voorkeuren;
 • Het verzamelen van uw statistische gegevens;
 • Het aanpassen van de inhoud van de website aan uw behoeften.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: https://www.allaboutcookies.org.

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over uw gebruik van de https://www.bwiseproject.eu website om deze website zo goed mogelijk aan te passen aan uw behoeften en gebruik.De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.