PROJEKTI

B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir "Erasmus+" projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju (Blueprint), lai risinātu prasmju, jo īpaši digitālo prasmju, vajadzības darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.

DISU? Darba integrācijas sociālo uzņēmumu galvenais mērķis ir darbinieku no sociāli mazaizsargātajām grupām sociālā un profesionālā integrācija. Tie ir ekonomikas sistēmas kodols un ietver spēcīgu pedagoģisko dimensiju. Darba ņēmēji no mazaizsargātajām grupām ir gan ilgstoši bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēki, migranti, NEET jaunieši, gan citas grupas, kurām ir lielāks risks tikt izslēgtām no darba tirgus.

B-WISE projekts ir vērsts uz sociāli mazaizsargātu darbinieku prasmju uzlabošanu, viņu atbalsta personām (piemēram, asistentiem) un vadītājiem. Projekts arī popularizē DISU nozari kā pievilcīgu karjeras izvēli un palielina izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi, lai atbalstītu darba ņēmējus, kuriem ir lielāks risks tikt atstumtiem no darba tirgus, iekārtojoties darbā.

B-WISE projekta gaitā tiks:

 • apzināts DISU digitālo prasmju apguves līmenis;
 • noteiktas prasmes, kas būs nepieciešamas nozarei nākotnē;
 • izveidots ilgtspējīgs plāns, kā saskaņot pieprasītās (darbinieku/darba devēju) un piedāvātās (profesionālās izglītības sniedzēju) identificētās prasmes;
 • uzlabotas profesionālās izglītības mācību programmas atbilstoši jaunajām darba tirgus vajadzībām;
 • veicināta labās prakses pieredzes apmaiņa valsts un reģionālā līmenī, sekmējot ilgtspējīgas kopienas attīstību, prasmju izaugsmi, inovācijas un konkurētspēju nozarē;
 • uzlabota DISU nozares atpazīstamība kā pievilcīgas darba vietas izvēle.

Lai sasniegtu šo mērķi un sagatavotu DISU nākotnes izaicinājumiem, projekta ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:

 1. Tiks izstrādāts ziņojums, kas sniedz pārskatu par DISU nozari visā Eiropā un noteiks, kādas prasmes ir nepieciešamas šajā nozarē.
 2. Tiks izstrādātas trīs mācību programmas, lai novērstu integrācijā iesaistīto darbinieku, viņu atbalsta personu un vadītāju prasmju trūkumus.
 3. Mācību programma tiks ieviesta uzņēmumos, sertificējot un testējot to 13 valstīs.
 4. Tiks izstrādāta Eiropas stratēģija, lai pēc projekta beigām turpinātu attīstīt DISU nozarē iesaistīto prasmes.
 5. Tiks veicināta informētība, lai popularizētu DISU nozari kā pievilcīgu karjeras izvēli un digitālo tehnoloģiju nozīmi, kā atbalstu cilvēkiem, kuri ir visvairāk pakļauti riskam tikt atstumtiem no darba tirgus.

Partnerību veido divi Eiropas tīkli - EASPD un ENSIE, 16 DISU sektora pārstāvji, 13 profesionālās izglītības sniedzēji un viens Eiropas pētniecības institūts. Partneri ir no 13 Eiropas valstīm: Austrijas, Beļģijas, Francijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas, Horvātijas, Grieķijas, Itālijas, Horvātijas, Slovēnijas un Spānijas.

Partnerus atbalsta padomdevēja padome, kurā apvienotas 7 jumta organizācijas, 1 starptautiska organizācija un 8 valsts un reģionālo iestāžu pārstāvji.


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.