Werkpakket 1: Onderzoek - literatuurstudie

Doel:

De competentiebehoeftes van de WISE-sector, vooral wat betreft digitale vaardigheden, alsook de toekomstige competentiebehoeftes in kaart brengen. Een overzicht maken van de Europese WISE-sector.

Opdrachten:

 • Activiteiten en gemeenschappelijke kenmerken van de WISEs in kaart brengen. De huidige (digitale) competentiebehoeften beoordelen en anticiperen op toekomstige behoeften.
 • De subsectoren van de WISEs van 27 EU-landen in kaart brengen en beschrijven.
 • De digitale competentiebehoeften in kaart brengen voor de drie doelgroepen (werknemers met een ondersteuningsbehoefte, hun begeleiders en hun leidinggevenden).
 • Goede voorbeelden verzamelen mbt het verwerven van digitale vaardigheden.

Verantwoordelijke partner

EURICSE

Werkpakket 2: Scenario's en persona’s opstellen voor de strategie mbt sectorale vaardigheden

Doel:

Beroepsprofielen identificeren die ontbreken of herzien moeten worden, alsook de competentiebehoeftes van die profielen en de mate van beheersing van de competenties. De nadruk ligt op digitale en algemene groene vaardigheden. Het onderzoek legt de nadruk op ervaringen en behoeften van verschillende groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben.

Opdrachten:

 • "Scenario's" ontwikkelen die verschillende types van WISEs voorstellen , met de focus op het gebruik van technologieën.
 • "Persona’s" ontwikkelen die verschillende medewerkers werkzaam in WISEs representeren, waarvoor competentiebehoeftes zijn geïdentificeerd in de scenario's.

Verantwoordelijke partner

Idee in Rete

Werkpakket 3: Ontwerpen van curricula voor beroepsonderwijs en -opleidingen die inspelen op competentiebehoeftes

Doel:

Beroepsprofielen identificeren in de WISE-sector en leerdoelen ontwikkelen voor elk van deze profielen. Drie leerplannen opstellen, één voor elk beroepsprofiel. Elk curriculum bevat 3 kernmodules die 150 tot 200 uur duren.  Een handleiding ontwikkelen voor docenten en trainers alsook een MOOC (Massive Open Online Course) over digitale vaardigheden voor de WISE-sector.

Opdrachten:

 • Beroepsprofielen in de WISE-sector ontwikkelen, volgens de ESCO-methodiek
 • Leerdoelen ontwikkelen voor elk beroepsprofiel
 • Trainingscurricula definiëren voor elk beroepsprofiel
 • Een handleiding ontwikkelen voor docenten en trainers
 • Een MOOC voor de WISE-sector ontwikkelen

Verantwoordelijke partner

CESUR

Werkpakket 4: Pilot van de curricula

Doel:

Specifieke lokale curricula ontwikkelen voor elke pilot in samenwerking met belangrijke stakeholders.  Een pilot organiseren van de opleidingen in 13 landen (AT, BE, ES, BG, HR, FR, RO, GR, SI, IT, LV, NL, PL). Feedback verzamelen van deelnemers en docenten om het opleidingsmateriaal en de leermethodes te verbeteren.

Opdrachten:

 • Pilot van de opleidingen opzetten in 13 landen
 • Deze pilot evalueren
 • Aanpassingen voor de curricula voorstellen

Verantwoordelijke partner:

ACT-groep

Werkpakket 5: Mechanismes voor de erkenning van vaardigheden

Doel:

De leerplannen laten beoordelen door certificeringsinstanties en het kwaliteitslabel van de leerplannen voor WISEs vastleggen.

Opdrachten:

 • Feedback verzamelen van nationale certificeringsinstanties m.b.t. de curricula
 • Een kwaliteitslabel bepalen voor de curricula van de beroepsopleidingen

Verantwoordelijke partner:

SENT

Werkpakket 6: Sectorale vaardigheidsstrategie (blauwdruk) voor de WISE-sector

Doel:

Een strategie voor sectorale vaardigheden (blauwdruk) opstellen op basis van de vorige werkpakketten. Deze strategie bevat mijlpalen, duidelijke activiteiten en een actieplan. Dit wordt aangevuld met financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de strategie. Er worden praktische richtlijnen opgesteld om de strategie op nationaal niveau te implementeren.

 

Opdrachten:

 • Een strategie voor sectorale vaardigheden opstellen
 • De financieringsmogelijkheden voor de implementatie in kaart brengen
 • Praktische richtlijnen opstellen voor de uitvoering van de strategie op nationaal niveau
 • De strategie voor sectorale vaardigheden afronden

Verantwoordelijke partner:

ENSIE


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).