PROJEKT

B-WISE (Plan Współpracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych ) to projekt Erasmus+, którego celem jest opracowanie europejskiej strategii (planu) w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie umiejętności, w szczególności w odniesieniu do umiejętności cyfrowych, w sektorze przedsiębiorstwa społecznych (WISE).

Przedsiębiorstwa Społeczne ( pol. PS , ang. WISES - Work Integration Social Enterprises) to takie przedsiębiorstwa, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników zagrożonych wykluczeniem.  Stanowią one ważną część systemu gospodarczego i posiadają silny wymiar edukacyjny. Osoby zagrożone wykluczeniem to długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, migranci, młodzi bezrobotni (NEETS) i inne grupy, które są najbardziej narażone na wykluczenie z rynku pracy.

Projekt B-WISE jest ukierunkowny na podniesienie kompetencji pracowników wymagających specjalnego wsparcia, personelu wspierającego (trenerzy, coachowie) i kadry kierowniczej. Projekt promuje również atrakcyjność sektora WISE jako wyboru ściezki zawodowej  oraz podnosi świadomość w zakresie korzyści z zastosowania technologii cyfrowych do wspierania znaczenia wykorzystania technologii cyfrowych do wspierania najbardziej zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy pracowników.

Projekt B-WISE będzie:

 • Identyfikować luki w umiejętnościach – głównie w zakresie umiejętności cyfrowych –  isntiejące obecnie w  sektorze przedsiębiorstw społecznych;
 • Nakreślać umiejętności, których sektor będzie potrzebował w przyszłości;
 • Opracować wiarygodny i zrównoważony plan, który będzie odpowiadał popytowi (pracownicy/pracodawcy) i podaży (dostawcy kształcenia i szkolenia zawodowego) określonych potrzeb w zakresie umiejętności;
 • Aktualizować międzynarodowye programy szkolenia zawodowego zgodnie z nowymi potrzebami rynku pracy;
 • Wspierać wymiany dobrych praktyk na poziomie krajowym i regionalnym, sprzyjając rozwojowi trwałej społeczności wspierającej wzrost umiejętności, innowacyjność i konkurencyjność w sektorze;
 • Zwiększać atrakcyjności sektora przedsiębiorstw społecznych jako wyboru ściezki zawodowej

Aby osiągnąć te cele i przygotować  przedsiębiorstwa społeczne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom, w ramach projektu wdrażane są następujące działania:

 1. Opracowanie raportu zawierającego przegląd sektora  przedsiębiorstw społecznych w Europie i określanie potrzeb w zakresie umiejętności w tym sektorze.
 2. Zaprojektowanie trzech programów szkoleniowych, w celu uzupełnienia braków w umiejętnościach pracowników, trenerów i kierowników.
 3. Wprowadzenie w życie  programów nauczania poprzez testowanie w 13 krajach i zatwierdzenie ich przez organy certyfikujące.
 4. Opracowanie europejskiej strategii ciągłego zaspokajania potrzeb w zakresie umiejętności w sektorze przedsiębiorstw społecznych także  po zakończeniu projektu.
 5. Podnoszenie świadomości w celu promowania sektora przedsiębiorstw społecznych jako wyboru ścieżki zawodowej oraz zwrócenie uwagi na znaczenie wykorzystania technologii cyfrowych w celu wspierania osób najbardziej narażonych na wykluczenie z rynku pracy.

Partnerstwo składa się z 2 europejskich sieci, EASPD i ENSIE, 16 przedstawicieli sektora WISE, 13 instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jednego Europejskiego Instytutu Badawczego. Partnerzy pochodzą z 13 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Bułgarii, Łotwy, Polski, Rumunii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Słowenii i Hiszpanii.

Partnerów wspiera rada doradcza, w skład której wchodzi 7 organizacji patronackich, 1 organizacja międzynarodowa oraz 8 przedstawicieli władz krajowych i regionalnych.


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)