Pakiet roboczy 1: Praca badawcza – aktualny stan wiedzy

Cel

Rozpoznanie braków w umiejętnościach, zwłaszcza w zakresie umiejętności cyfrowych w sektorze przedsiębiorstw społecznych oraz określenie potencjalnych przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności. Opracowanie przeglądu sektora przedsiębiorstw społecznych w Europie.

Zadania:

 • Opracowanie planu działania i wspólnych cech  przedsiębiorstw społecznych, ocena obecnych potrzeb w zakresie umiejętności i luk w umiejętnościach cyfrowych w  przedsiębiorstwach społecznych oraz przewidywanie przyszłych potrzeb.
 • Owzorowanie  i scharakteryzowanie podsektorów przedsiębiorstw społecznych w 27 krajach UE.
 • Zmierzenie potrzeb i braków w zakresie umiejętności, zwłaszcza w obszarze cyfrowym, obejmujący 3 grupy docelowe (osoby defaworyzowane, personel  wspierający i menedżerowie).
 • Zebranie dobrych praktyk w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych w przedsiębiorstwach społecznych.

Partner prowadzący

EURICSE

Pakiet Roboczy 2: Tworzenie Scenariuszy i „Persony” dla Strategii Umiejętności Sektorowych

Cel:

Zidentyfikowanie profilów zawodowych, które należy zmodyfikować lub utworzyć, oraz odpowiadających im potrzeb w zakresie umiejętności i ich wymaganego poziomu. Nacisk zostanie położony na umiejętności cyfrowe i ogólną ekologiczną świadomość. Badanie będzie kładło nacisk na doświadczenia i potrzeby różnych grup defaworyzowanych.

 

Zadania:

 • Stworzenie „scenariuszy”, które przedstawiają różne rodzaje przedsiębiorstw społecznych, koncentrując się na wykorzystaniu technologii.
 • Stworzenie „Person”, które przedstawiają różne typy ludzi pracujących w przedsiębiorstwach społecznych, w przypadku których w scenariuszach zidentyfikowano luki w umiejętnościach.

Partner prowadzący

Idee w Rete

Pakiet roboczy 3: Projektowanie programów nauczania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego zaspakajających braki w zakresie umiejętności

Cel:

Zidentyfikowanie profilów zawodowych w sektorze przedsiębiorstw społecznych i opracowanie efektów uczenia się dla każdego z nich. Stworzenie 3 programów kształcenia, po jednym dla każdego profilu zawodowego. Każdy program będzie składał się z 3 podstawowych modułów o łącznym planowanym czasie trwania 150-200 godzin. Stworzenie zestawów samouczków dla nauczycieli/trenerów oraz MOOC ( Massive Open Onilne Courses- Masowe Otwarte Kursy Internetowe) na temat umiejętności cyfrowych dla sektora  przedsiębiorstw społecznych.

 

Zadania:

 • Opracowanie profilów zawodowych w sektorze WISE, zgodnie z metodologią ESCO (Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów)
 • Opracowanie efektów uczenia się dla każdego profilu zawodowego
 • Zdefinijowanie programów szkoleniowych dla każdego profilu zawodowego
 • Tworzenie zestawów samouczków dla nauczycieli i trenerów
 • Opracowanie MOOC dla sektora integracyjnych przedsiębiorstw społecznych

Partner prowadzący

CESUR

Pakiet roboczy nr 4: Pilotażowe wdrożenie programów nauczania

Cel:

Opracowanie konkretnych planów lokalnych dla każdego pilotażu z ekosystemem kluczowych interesariuszy. Wdrażanie szkolenia pilotażowego w 13 krajach (AT, BE, ES, BG, HR, FR, RO, GR, SI, IT, LV, NL, PL). Zbieranie informacji zwrotnych od uczestników pilotażu i trenerów,  w celu udoskonalenia  materiałów szkoleniowych i metod nauczania.

Zadania:

 • Skonfigurowanie pilotaży w 13 krajach
 • Ewaluacja kursów pilotażowych
 • Zaproponowanie działań optymlizacji programów nauczania

Partner prowadzący:

ACT group

Pakiet roboczy nr 5: Mechanizmy uznania umiejętności

Cel:

Ocena programów nauczania przez instytucje certyfikujące, zdefiniowanie certyfikatu/znaku jakości programów kształcenia i szkolenia zawodowego przedsiębiorstw społecznych

Zadania

 • Zebranie informacji zwrotnej na temat programów nauczania od krajowych urzędów certyfikujących szkolenia
 • Ustalenie znaku certyfikacji jakości programów nauczania przedsiębiorstw społecznych

Partner prowadzący:

SENT

Pakiet roboczy nr 6: Strategia umiejętności sektorowych (plan) dla sektora przedsiębiorstw społecznych

Cel:

Opracowanie szkicu strategii umiejętności sektorowych (planu) dla sektora  przedsiębiorstw społecznych, w oparciu o wcześniej wykonaną pracę. Szkic powinien zawierać kamienie milowe, jasno zdefiniowane działania oraz plan działania. Strategia ta zostanie uzupełniona stworzeniem mapy możliwości finansowania realizacji Strategii. Na poziomie krajowym zostaną opracowane praktyczne wskazówki dotyczące realizacji strategii.

Zadania:

 • Szkic strategii Umiejętności Sektorowych
 • Pomiar możliwości finansowania realizacji Strategii
 • Przygotowanie praktycznych wskazówek do wdrożenia Strategii na poziomie krajowym
 • Ukończenie Strategii Umiejętności Sektorowych

Partner prowadzący:

ENSIE


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)