1. Darba uzdevums: Izpēte - šī brīža situācija

Mērķis:

Identificēt prasmju trūkumus, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm DISU nozarē, un noteikt iespējamās prasmju vajadzības nākotnei. Izveidot pārskatu par DISU nozari Eiropā. 

Uzdevumi:

 • Izstrādāt DISU darbības un DISU kopīgo iezīmju pārskatu, novērtēt pašreizējo prasmju līmeni, īpaši digitālo prasmju un paredzēt iespējamās nākotnes vajadzības.
 • Kartēt un raksturot DISU apakšnozares 27 ES valstīs.
 • Aprakstīt prasmju vajadzības un trūkumus, jo īpaši digitālajā jomā, aptverot 3 mērķgrupas (nelabvēlīgā situācijā esošas personas, atbalsta personas un vadītājus).
 • Apkopot paraugpraksi par digitālo prasmju attīstību DISU.

Vadošais partneris

EURICSE

2. Darba uzdevums: Scenāriju un "personāžu" izveide nozaru prasmju stratēģijai

Mērķis:

Noteikt profesiju profilus, kurus nepieciešams pārveidot vai radīt, un noteikt to atbilstošās vajadzības un prasmju līmeni. Galvenā uzmanība tiks pievērsta digitālajām un zaļās ekonomikas attīstībai nepieciešamajām prasmēm. Pētījumā tiks uzsvērta dažādu nelabvēlīgā situācijā esošu grupu pieredze un vajadzības.

Uzdevumi:

 • Izveidot scenārijus, kas attēlo dažādus DISU veidus, galveno uzmanību pievēršot tehnoloģiju izmantošanai.
 • Izveidot personu raksturojumu, kas attēlo dažādus DISU strādājošo cilvēku tipus, kuru prasmju trūkumi ir identificēti scenārijos.

Vadošais partneris

Idee in Rete

3. Darba uzdevums: Profesionālās izglītības un apmācības programmu izstrāde prasmju trūkumu mazināšanai

Mērķis:

Apzināt profesiju profilus DISU sektorā un izstrādāt mācību rezultātus katram no tiem. Izveidot 3 profesionālās izglītības mācību programmas, pa vienai katram profesionālajam profilam. Katru mācību programmu veidos 3 pamatmoduļi, kuru kopējais plānotais ilgums ir 150-200 stundas. Mācību komplektu izveide skolotājiem/apmācītājiem un MOOC (tiešsaistes apmācību programmu) par digitālajām prasmēm DISU nozarē.

Uzdevumi:

 • Izstrādāt profesiju profilus DISU nozarē, ievērojot ESCO metodoloģiju.
 • Izstrādāt mācību rezultātus katram profesijas profilam.
 • Noteikt mācību programmas katram profesijas profilam.
 • Izveidot mācību līdzekļus skolotājiem un pasniedzējiem.
 • Izstrādāt MOOC (tiešsaistes apmācību programmu) DISU nozarei.

Vadošais partneris

CESUR

4. Darba uzdevums: Mācību programmas pilotēšana

Mērķis:

Izstrādāt konkrētus vietējos plānus, nosakot arī galvenos dalībniekus katram pilotprojektam. Īstenot izmēģinājuma mācības 13 valstīs (AT, BE, ES, BG, HR, FR, RO, GR, SI, IT, LV, NL, PL). Apkopot atsauksmes no izmēģinājuma dalībniekiem un pasniedzējiem, lai uzlabotu mācību materiālus un mācību metodes.

Uzdevumi:

 • Izveidot izmēģinājuma projektu 13 valstīs.
 • Izvērtēt izmēģinājuma kursus.
 • Ieteikt programmas uzlabojumus un pielāgojumus.

Vadošais partneris:

ACT grupa

5. Darba uzdevums: Prasmju atzīšanas mehānismi

Mērķis:

Mācību programmu novērtēšana, ko veic sertifikācijas iestādes, DISU profesionālās izglītības sniedzēju programmu kvalitātes sertifikācijas/marķējuma definēšana.

Uzdevumi:

 • Apkopot valstu sertifikācijas iestāžu atsauksmes par mācību programmām.
 • Noteikt DISU profesionālās izglītības mācību programmu kvalitātes sertifikācijas zīmi.

Vadošais partneris:

SENT

6. Darba uzdevums : Nozaru prasmju stratēģija (Blueprint) DISU sektoram

Mērķis:

Pamatojoties uz iepriekš veikto darbu, sagatavot nozaru prasmju stratēģijas projektu (Blueprint) DISU nozarei, kurā būs ietverti starpposma mērķi, skaidri pasākumi un rīcības plāns. Stratēģija tiks papildināta, izveidojot finansējuma iespēju karti stratēģijas īstenošanai. Tiks izstrādātas praktiskas vadlīnijas stratēģijas īstenošanai valsts līmenī.

Uzdevumi:

 • Izstrādāt nozaru prasmju stratēģiju
 • Izstrādāt stratēģijas īstenošanas finansējuma iespēju karti
 • Sagatavot praktiskas vadlīnijas stratēģijas ieviešanai valsts līmenī
 • Nozaru prasmju stratēģijas pabeigšana

Vadošais partneris:

ENSIE


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.