Prva aktivnost B-WISE: kartiranje WISE v Evropi!

Prva aktivnost B-WISE: kartiranje WISE v Evropi!

22-07-2021

Prva aktivnost, ki se je začela v okviru projekta B-WISE, je kartiranje evropskih WISE, ki ga je opravil EURICSE!

Med množico dejavnosti, ki jih podpirajo socialna podjetja, je najbolj razširjena integracija delavcev s potrebami po podpori. Trg dela res še zdaleč ni popoln. Na eni strani so prosilci, ki so usposobljeni in imajo običajno dobre karierne možnosti; na nasprotni strani so delavci, ki jih je težko zaposliti in jim grozi izključitev s trga dela. Socialna podjetja za delovno integracijo (WISE) so nastala kot odziv na nezmožnost tradicionalnih politik dela za zagotovitev popolne vključitve delavcev s posebnimi potrebmi na trg dela. Prednosti WISE izhajajo iz strokovnega znanja, ki so ga nabrali pri delu z delavci s potrebami po podpori. Med pridobivanjem specializiranega znanja o vplivu različnih potreb na različne vrste delovnih dejavnosti so WISE eksperimentirali z ustreznimi organizacijskimi procesi, namenjenimi olajšanju poti integracije dela. Tako lahko določijo najprimernejše delo glede na vrsto podpore, ki jo potrebuje delavec. Poleg tega so se WISE izkazali za učinkovite pri vključevanju komponent usposabljanja in zaposlovanja.

Zahvaljujoč ustreznemu usposabljanju na delovnem mestu, WISE pomagajo delavcem, ki potrebujejo podporo in olajšajo vključitev v delo s produktivnimi dejavnostmi, ki omogočajo prikrajšanim delavcem plačo, ki je primerljiva z običajno plačo delavcev. WISE lahko štejemo za podjetje z dvojno proizvodnjo: poleg tržnega blaga in storitev ponujajo tudi storitve podpore pri integraciji dela. V ta namen so razvili dve strategiji: oblikovanje prehodnih poklicev za podporo vključevanju prikrajšanih delavcev na odprt trg dela in ustvarjanje stalnih delovnih mest v okviru WISE.

Glede na predhodni rezultat projekta B-WISE je stanje WISE zelo raznoliko v 13 partnerskih državah B-WISE (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija) glede na velikost; področja dejavnosti; mešanica virov; integrirane tipologije delavcev s potrebami po podpori; in pravnih okvirov.Kar zadeva pravne okvire, lahko opredelimo tri skupine držav:

  • Prva skupina držav, kjer se WISE opirajo predvsem na obstoječe pravne oblike - kot so združenja, zadruge, fundacije in tradicionalna podjetja -, ki niso bile zasnovane posebej za WISE
  • Druga skupina, ki vključuje države, ki so pravno priznale WISE bodisi s posebnim statusom WISE ali statusom socialnega podjetja, namenjene priznavanju širšega nabora socialnih podjetij. Statusi WISE imajo dolgoletno zgodovino, zlasti v državah Srednje in Vzhodne Evrope. To velja za Romunijo, Bolgarijo, Slovenijo in Poljsko, kjer imajo posebni statusi WISE svoje korenine v pobudah, razvitih v sedemdesetih letih. Nasprotno so statusi socialnih podjetij precej novejši pravni trend.
  • Tretja tipologija vključuje države, ki so priznale WISE s prilagoditvijo obstoječih pravnih oblik. Pionirsko vlogo je imela v tem primeru Italija, ki je leta 1991 prilagodila zadružno zakonodajo, da bi priznala socialne zadruge tipa B. Temu trendu so nato sledile Španija, Poljska, Francija in v zadnjem času Belgija s posebno shemo akreditacije za zadruge.

Pravno in politično priznavanje WISE ima pomembne posledice: v državah, kjer WISE niso bile pravno priznane, je zelo težko najti zanesljive podatke o WISE. Nasprotno pa so številke o velikosti WISE in njihovem vplivu na blaginjo in razvoj, na voljo v državah, kjer so bile WISE zakonsko priznane.

Naslednji koraki pripravljalnega raziskovalnega delovnega paketa B-WISE (WP1) vključujejo anketo iz oči v oči, namenjeno oceni vrzeli v sposobnostih v WISE (vključno z vrzelmi v digitalnih spretnostih, ki omogočajo, podpirajo in delavce s potrebami po podpori); spletno raziskavo, osredotočeno zlasti na vrzeli v digitalnih spretnostih; analizo izbranih dobrih praks za razvoj spretnosti (predvsem o digitalnih spretnostih) in izbrano število prečnih analiz, katerih cilj je oceniti prispevek in potencial WISE pri spopadanju z izključenostjo na trgu dela. Poročilo o raziskavah, ki bo temeljilo na ugotovitvah vseh zgoraj navedenih raziskovalnih dejavnosti, bo nato pripravljeno tako, da bo spodbudilo dejavnosti usposabljanja B-WISE v pripravi.


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.