ПРОЕКТ

B-WISE (План за секторно сътрудничество относно умения в социалните предприятия за трудова интеграция) е проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Той цели да развие европейска стратегия, която да отговори на нуждите от умения, най-вече по отношение на цифровите умения, в сектора на социалните предприятия за трудова интеграция (WISE).

WISE? Социалните предприятия за трудова интеграция са предприятия, чиято основна цел е социалната и професионална интеграция на работници с нужди от подкрепа. Те са в основата на икономическата система и включват силно педагогическо измерение. Работниците с нужди от подкрепа могат да бъдат дългосрочно безработни, хора с увреждания, възрастни хора, имигранти, хора извън заетост, образование или обучение и други групи, които са по-изложени на риск да бъдат изключени от пазара на труда.

Проектът B-WISE е насочен към необходимостта от умения на работниците с нужди от подкрепа, техните поддръжници (като треньори, обучители) и ръководители. Проектът също така насърчава привлекателността на сектора WISE като избор на кариера и повишава осведомеността относно важността на използването на цифрови технологии за подпомагане на работниците, които са по-изложени на риск да бъдат изключени от пазара на труда, при трудоустрояване.

Проектът B-WISE ще:

 • Определи пропуските в уменията - главно пропуските в цифровите умения - които в момента се наблюдават от сектора WISE;
 • Начертае уменията, които ще са необходими на сектора в бъдеще;
 • Разработи надежден и устойчив план, който да отговаря на търсенето (служители/работодатели) и предлагането (доставчици на ПОО) на идентифицирани потребности от умения;
 • Актуализира учебните програми за транснационално професионално обучение в съответствие с новите нужди на пазара на труда;
 • Подкрепи обмена на добри практики на национално и регионално равнище, благоприятствайки развитието на устойчива общност и подкрепяйки растежа на уменията, иновациите и конкурентоспособността в сектора;
 • Подобри привлекателността на сектора WISE като избор на кариера.

За да се постигнат тези цели и да се подготвят WISE за посрещане на бъдещи предизвикателства, проектът изпълнява следните действия:

 • Разработи доклад, който да предостави преглед на сектора на WISE в цяла Европа и да идентифицира нуждите от умения в сектора.
 • Създаде три обучителни програми, за да отговорите на пропуските в уменията на работещите по интеграцията, техните поддръжници и ръководители.
 • Превърне тези програми в реалност, като ги тества в 13 държави и ги валидира от сертифициращите органи.
 • Разработи европейска стратегия, за да продължи да отговаря на нуждите от умения в сектора на WISE дори след края на проекта.
 • Повиши осведомеността за популяризиране на сектора на WISE като избор на кариера и за значението на използването на цифрови технологии за подпомагане на хората, които са изложени на по-голям риск да бъдат изключени от пазара на труда, при трудоустрояване.

Партньорството се състои от 2 европейски мрежи, EASPD и ENSIE, 16 представители на сектора WISE, 13 доставчици на ПОО и един европейски изследователски институт. Партньорите са от 13 европейски държави: Австрия, Белгия, Франция, Нидерландия, България, Латвия, Полша, Румъния, Хърватия, Гърция, Италия, Словения и Испания.

Партньорите са подкрепяни от Консултативен съвет, който събира 7 мрежови организации, 1 международна организация и 8 представители на национални и регионални власти.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.