Workers in integration

Тенденции и предизвикателства пред WISE в Европа!

EURICSE финализира своя доклад за тенденциите и предизвикателствата пред сектора WISE в Европа, като се фокусира върху пропуските в уменията, особено по отношение на цифровите умения.

Worker writing

Какви умения са необходими на работниците в WISEs?

Необходими са различни умения за работниците в WISEs (активатори, мениджъри и работници с нужда от подкрепа), ето основните моменти от доклада.

State of play of technology and digital skills gaps in WISEs

State of play of technology and digital skills gaps in WISEs

This article focuses on technology, digitisation and digital skills of WISEs in the 13 B-WISE participating countries.

Добрите практики ще бъдат налични в началото на 2022 г.!


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.