Publicatie van het rapport over de trends en uitdagingen voor WISE's in Europa

Publicatie van het rapport over de trends en uitdagingen voor WISE's in Europa

11-10-2022

De partners van het B-WISE project kondigen graag de publicatie aan van het rapport ‘Trends and Challenges for Work Integration Social Enterprises (WISE's) in Europa – Current situation of skills gaps, especially in the digital area’, Het rapport werd geschreven door EURICSE, met de steun van alle projectpartners, en bespreekt de belangrijkste trends en uitdagingen voor Work Integration Social Enterprises (WISEs) in Europa met een focus op noodzakelijke (digitale) competenties.

Het rapport wil bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische aanpak (Blueprint) die de samenwerking in de sector van de WISEs stimuleert. Het accent ligt op de vaardigheden die WISEs nodig hebben om hun impact te vergroten en de vaardigheden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te versterken. Daarnaast wordt besproken hoe de uitdagingen op digitaal vlak duurzaam aangepakt kunnen worden. De publicatie is gebaseerd op rapporten van de 27 EU-landen, persoonlijke interviews en een online enquête in de 13 partnerlanden (1) van het project. Het rapport analyseert de belangrijkste kenmerken, trends en ontwikkelingen van de WISE's in de 27 lidstaten van de EU en onderzoekt de benodigde competenties en het tekort aan kwalificaties van werknemers van WISE's, met name op het gebied van digitale vaardigheden.

Het rapport brengt de Europese WISE-sector in kaart en benadrukt de uitdagingen waarmee deze organisaties worden geconfronteerd om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Het eerste hoofdstuk schetst de beperkingen van de huidige arbeidsmarkt en de zwakke punten van het arbeidsbeleid die de integratie van werknemers met ondersteuningsbehoeften helpt te realiseren. De volgende hoofdstukken gaan over de belangrijkste kenmerken van WISE's, hun toegevoegde waarde, hun drijfveren en hun ontwikkelingspatronen. Hoofdstuk 2 analyseert de verschillende integratiemodellen en de diverse economische activiteiten van de WISE's; hoofdstuk 3 presenteert de verschillende juridische structuren van WISE's in de 27 EU-landen;

In hoofdstuk 4 wordt de mix van middelen gepresenteerd waar WISE's toegang toe hebben: publieke en private middelen, al dan niet financieel. Hoofdstuk 5 illustreert het ontstaan van WISE’s en hoe ze zich ontwikkelden in drie verschillende landengroepen. Hoofdstuk 6 onderzoekt de technische en zgn. zachte vaardigheden en de daarmee samenhangende competenties van de werknemers van de WISE (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften). Hoofdstuk 7 evalueert de stand van zaken op het gebied van technologie, digitalisering en digitale vaardigheden van WISE's in de 13 partnerlanden. Tot slot vestigt hoofdstuk 8 de aandacht op recente trends en uitdagingen waar WISE's in de bestudeerde landen mee te maken hebben.

Dit rapport zal de basis vormen voor het toekomstige werk van de projectpartners. De partners analyseren op dit moment de in de toekomst benodigde competenties voor alle werknemers van WISE’s om vervolgens specifieke curricula voor elk van de categorieën (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) te kunnen creëren. Deze curricula moeten uiteindelijk leiden tot een strategie voor de hele sector m.b.t. het verwerven van vaardigheden!

Documents

De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).