B-WISE kick-off bijeenkomst!

B-WISE kick-off bijeenkomst!

30-04-2021

Het B-WISE project ging begin dit jaar van start en werd eind januari officieel gelanceerd met een kick-off bijeenkomst met alle partners!

Op 26 en 27 januari kwamen alle partners van het B-WISE-project voor het eerst online bijeen voor de kick-off bijeenkomst van het project. Doel van de bijeenkomst was om elkaar en de partners beter te leren kennen, een gemeenschappelijke basis en een goede structuur voor partnerschap te creëren en overeenstemming te bereiken over het werkplan en de vervolgstappen.

De bijeenkomst ging van start met een introductie van Luk Zederloo van EASPD, die herinnerde aan het belang van het versterken van (digitale) vaardigheden en competenties van kansarme groepen om de digitale transitie het hoofd te bieden. Hierna gaven Karel Vanderporten, Marie Bocher en Felix Rohn van de Europese Commissie een welkomstwoord en benadrukten de missie van dit project: het in kaart brengen van de competentiebehoeften, VET-curricula (Vocational Education and Training; Beroepsonderwijs en -opleiding) en het ondersteunen van de sector in het algemeen. Het project focust op de doelgroepen van WISEs (Work integration Social Enterprises; Werk Integratie Sociaal Enterprise), maar ook op de mensen die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. De Commissie onderstreepte tenslotte het belang van het B-WISE-project voor de sector, aangezien het project voor erkenning en zichtbaarheid zorgt, en de projectresultaten geïntegreerd zullen worden in het Pact for Skills.

Het volgende deel van de bijeenkomst richtte zich op de werkpakketten en de vervolgstappen van het project. Het eerste grote werkpakket wordt geleid door EURICSE en heeft tot doel de huidige situatie van tekorten in vaardigheden in WISE’s vast te stellen, waaronder het tekort van digitale vaardigheden. Het begint met het in kaart brengen van activiteiten en kenmerken van WISEs en het beoordelen van de huidige situatie van competentiebehoeften binnen WISE's, alsook het anticiperen op toekomstige behoeften. Het onderzoek zal ook een verzameling goede voorbeelden omvatten die reeds bestaan om digitale vaardigheden in de WISE-sector te ontwikkelen en om het tekort aan digitale vaardigheden aan te pakken. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2021 verwacht.

De eerste fase wordt gevolgd door andere onderdelen in het kader van het project: het ontwikkelen van scenario’s en profielen om competentiebehoeften te identificeren; het ontwerpen van leerplannen voor beroepsonderwijs en -opleidingen (beroepsprofielen, leerresultaten, opleidingsprogramma’s voor de beroepsprofielen van WISEs) om het tekort aan vaardigheden aan te pakken en het ontwikkelen van een MOOC (Massive Open Online Course) over digitale vaardigheden voor de WISEs-sector. Om die eerste activiteiten te consolideren, zal het consortium samenwerken met certificeringsinstanties die mechanismen voor de erkenning van vaardigheden kunnen ontwikkelen en een sectorale strategie voor vaardigheden voor de WISE-sector zullen ontwerpen. Het hele project is een enorme kans om de toegevoegde waarde van WISEs te laten zien en om WISEs te promoten als een aantrekkelijke sector voor werknemers.

Tijdens de B-WISE kick-off bijeenkomst werd het werk getoond dat de partners de komende vier jaar dienen uit te voeren zodat de WISE-sector zich verder kan ontwikkelen. Met de steun van zowel de 30 partners, van 16 leden van de Adviesraad als ook van de Europese Commissie lijkt deze taak haalbaar!


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).