Privātuma politika

Kopš 2018.gada 25.maija darbojas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Šajā lapā ir uzsvērta B-WISE projekta apņemšanās ievērot privātuma politiku saskaņā ar šo regulu.

B-WISE projekts izprot personas datu aizsardzības nozīmi un savu partneru un citu kontakpersonu interesi par savu personas datu apstrādi. Attiecībā uz personas datu apstrādi B-WISE projekts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to aizsardzību.

Piemērojamā Datu aizsardzības regula nosaka pienākumus attiecībā uz to, kā B-WISE projekts apstrādā datus. Šī regula arī paredz tiesības personām, kuru dati tiek apstrādāti, kontrolēt savus personas datus.

Šī personas datu aizsardzības politika ir izstrādāta, lai jūs pārredzami informētu par mūsu vāktajiem datiem, to vākšanas mērķi un izmantošanu, un par jūsu tiesībām attiecībā uz šo datu apstrādi. Šajā Privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības.

Aicinām jūs iepazīties ar mūsu praksi šajā jomā. Informāciju var atrast arī valstu datu aizsardzības iestāžu tīmekļa vietnēs, izmantojot šādas saites

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar mums: pauline.bonino@ensie.org

Kas ir atbildīgs par jūsu privātajiem datiem?

Eiropas Sociālās integrācijas uzņēmumu tīkls (ENSIE) kā B-WISE projekta komunikācijas vadītājs ir atbildīgs par jūsu personas datiem. ENSIE adrese: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Brisele, Beļģija. Vairāki ENSIE darbinieki, piemēram, direktors, komunikācijas speciālists un citi, tostarp neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji un konsultanti, pagaidu darbinieki, piemēram, pagaidu darbinieki, praktikanti vai studenti, var piekļūt personu datiem. Katrai no šīm personām ENSIE ietvaros ir saistoša šī datu privātuma aizsardzības politika.

Jūsu datiem var piekļūt arī citi projekta partneri, jo īpaši projekta vadītājs EASPD. 

Kādus personas datus mēs apkopojam?

Piekļūstot mūsu vietnei vai izmantojot mūsu pakalpojumus, mēs varam ievākt jūsu personas datus, un tas tiek darīts dažādu iemeslu dēļ, kas tiks definēti turpmāk šajā dokumentā.

Minētie dati ir šādi:

 • Jūsu identifikācijas informācija (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs un adrese).

Mūsu vāktie dati var ietvert arī: 

 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu organizācijas/iestādes nosaukums, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese);
 • Cita ar jūsu struktūru saistīta informācija, kas obligāti jāapstrādā projekta laikā vai līgumattiecībās ar B-WISE projektu, vai ko jūs sniedzat brīvprātīgi, piemēram, sniegtie norādījumi, veiktie maksājumi, pieteikumi un projekti.

Tas var ietvert datus par jūsu dalību arodbiedrībā, profesionālajā vai citā asociācijā, ar veselību saistītus datus, informāciju par jūsu attiecīgajām uztura izvēlēm, kad mēs jūs aicinām uz pasākumiem.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus?

B-WISE projekta apstrādātie dati tiek iegūti, ja jūs tos esat mums tieši paziņojis, vai ja to ir izdarījušas trešās personas komerciālu vai administratīvu attiecību ietvaros.

 

Daži no jūsu datiem, kas var tikt apkopoti B-WISE projektā:  

 • Ja jūs vai jūsu partnerorganizācija, dalīborganizācija vai cita partnerorganizācija sadarbojas ar B-WISE projektu;
 • Ja jūs vai jūsu organizācija apmeklējat, uzdodat jautājumu vai citādi mijiedarbojaties mūsu tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos; 
 • Ja jūs piedalāties B-WISE projekta pasākumā vai reģistrējaties, lai saņemtu no mums personas datus;
 • Ja jūs vai jūsu organizācija apsverat vai piedāvājat mums pakalpojumus.  

Vai jums ir jāsniedz mums personas dati?

Datu aizsardzības tiesību aktos ir noteikts, ka personas dati ir jāapstrādā likumīgi un godprātīgi attiecībā pret iesaistīto personu.

Apstrādes likumība nozīmē, ka pastāv tiesiskais pamats. Principā personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja:  

 • Datu subjekts dod savu piekrišanu. Organizācijai būs vismaz iepriekš jāinformē datu subjekts par to, kādam nolūkam dati tiek pieprasīti, kādi dati tiks vākti apstrādei, par tiesībām atsaukt piekrišanu, par iespējamām sekām, kas var rasties datu subjektam saistībā ar automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, kā arī par datu nosūtīšanu uz trešām valstīm.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā iesaistītā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai pēc personas pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas uzlikts organizācijai.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas svarīgās intereses.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot oficiālas pilnvaras, kas piešķirtas organizācijai, kura rīkojas kā pārzinis.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu organizācijas kā pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses, ja vien priekšroka netiek dota datu subjekta pamattiesībām un brīvībām, kas prasa personas datu aizsardzību.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, ko esat devis B-WISE projektam savu datu apstrādei, pamatojot savu izvēli. Tad B-WISE projekts pārtrauks apstrādāt jūsu datus, kuru apstrādei esat devis piekrišanu, un informēs jūs par iespējamām piekrišanas atsaukšanas sekām. Ja B-WISE projekts apstrādā jūsu personas datus citiem nolūkiem un atsaucas uz citiem juridiskiem pamatiem, tas var turpināt apstrādāt jūsu datus.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs apkopojam jūsu personas datus, lai apstrādātu jūsu reģistrāciju pasākumam, nosūtītu mūsu jaunumus, informētu jūs par interesantiem gaidāmajiem pasākumiem un, vispārīgāk, lai sazinātos ar jums.

B-WISE projekts apliecina, ka personas dati tiks apstrādāti:

 • Konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem, un tie netiks apstrādāti citos veidos, kas nav saderīgi ar sākotnējiem datu vākāsna nolūkiem. Pirms datu apstrādes uzsākšanas organizācija vienmēr skaidri norāda mērķus.  
 • Nepieciešamo datu vākšanas nolūku ietvaros. Ja iespējams, B-WISE projekts anonīmizēs vai pseidonimizēs datus, lai samazinātu ietekmi uz datu subjektu. Tas nozīmē, ka vārds vai identifikators tiks aizstāts tā, lai personas identificēšana būtu apgrūtināta vai pat neiespējama.
 • Uz ierobežotu laiku un, cik tas ir nepieciešams attiecīgajam mērķim.
 • Dati tiks atjaunināti pareizi. Organizācija veiks nepieciešamos pasākumus, lai dzēstu vai labotu personas datus, ņemot vērā apstrādes nolūkus.   

Mēs varam izmantot jūsu personas datus arī šādiem nolūkiem ("autorizētie nolūki"):  

 • Sniegt konsultācijas vai citus pakalpojumus vai lietas, kas jums būs nepieciešamas;
 • Pārvaldīt un administrēt jūsu vai jūsu organizācijas attiecības ar B-WISE projektu, tostarp maksājumu apstrādi, grāmatvedību, revīziju, rēķinu izrakstīšanu un iekasēšanu, atbalsta pakalpojumus.;
 • Atbilstība juridiskajām saistībām (piemēram, vispārējām saistībām), atbilstības audits vai reģistrētas saistības pret donoriem un finansēšanas iestādēm; 
 • Analizēt un uzlabot mūsu pakalpojumus un saziņu ar jums;
 • Uzraudzīt un novērtēt atbilstību mūsu politikai un standartiem;  
 • Ievērot mūsu juridiskos un normatīvos pienākumus un prasības visā pasaulē, tostarp ziņojumus, ko pārbaudījušas valsts un starptautiskās regulatīvās iestādes;  
 • Jebkuram mērķim, kas saistīts un/vai papildina kādu no minētajiem mērķiem, vai jebkuram citam mērķim, kuram mums tiek sniegti jūsu personas dati.  

Ja esat nepārprotami devis savu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādiem nolūkiem: 

 • sazināties ar jums, izmantojot jūsu apstiprinātos kanālus, lai jūs informētu par jaunākajām tiesību aktu izmaiņām, paziņojumiem un citu informāciju par B-WISE projekta pakalpojumiem un publikācijām (jaunumu listēm vai citu informāciju), kā arī par B-WISE projekta pasākumiem un projektiem; 
 • Anketas, nozīmīgas aptaujas, analīzes vai citi popularizēšanas pasākumi un notikumi;
 • Vākt informāciju par jūsu vēlmēm, lai izveidotu lietotāja profilu, kas tiks pielāgots, lai uzlabotu mūsu saziņas un mijiedarbības kvalitāti (piemēram, jaunumu listes izsekošana vai vietnes statistika).  

Atkarībā no atļautajiem nolūkiem (skatīt iepriekš), kādiem mēs izmantosim jūsu personas datus, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz kādu no šādiem juridiskajiem pamatiem:  

 • Jo to apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu attiecības ar mūsu organizāciju;  
 • Lai izpildītu juridiskās saistības;
 • Turklāt apstrādes pamatā ir jūsu skaidri izteikta piekrišana.  

Kam mēs izpaudīsim jūsu personas datus?  

Šādos gadījumos mēs varam izpaust jūsu personas datus:

 • Mēs varam konfidenciāli dalīties ar jūsu personas datiem ar B-WISE projekta partneriem, ja tas tiek pieprasīts, lai veidotu saikni starp organizācijām, lai veiktu rēķinu sagatavošanu vai citiem ar projekta būtību saistītiem mērķiem. To valstu saraksts, kurās atrodas B-WISE projekta partneri, ir atrodams mūsu tīmekļa vietnē;
 • Mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem ar trešo personu, kurai mēs piešķiram vai nododam savas tiesības un pienākumus.
 • B-WISE projekts pārsūta jūsu datus uz valstīm ārpus ES tikai tad, ja tās nodrošina aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Eiropas datu aizsardzības tiesību aktos garantētajam aizsardzības līmenim.  

Jūsu sniegtie citu cilvēku personas dati.

Ja sniedzat mums personas datus par kādu citu personu (piemēram, kādu no saviem vadītājiem vai padotajiem, vai kādu, ar ko jūs sadarbojaties), jums ir jāpārliecinās, ka esat pilnvarots mums izpaust šos personas datus. Mēs varam vākt, izmantot un izpaust šādus personas datus, kā aprakstīts Privātuma politikā. Aicinām jūs īpaši pārliecināties, ka attiecīgās personas ir informētas par dažādiem šajā Privātuma politikā izklāstītajiem punktiem.

Personas datu drošība

Mēs izmantosim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai saglabātu jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību saskaņā ar mūsu iekšējo procedūru, kas attiecas uz personas datu glabāšanu, izpaušanu un piekļuvi tiem. Personas dati tiks glabāti mūsu personas datu tehnoloģiju sistēmās, mūsu līgumslēdzēju sistēmās vai papīra formātā.

Personas datu izmaiņas

Ja ir mainījušies jūsu sniegtie personas dati, piemēram, ja jūs maināt savu e-pasta adresi vai vēlaties atcelt jebkādus pieprasījumus, vai ja uzzināt, ka mūsu rīcībā ir nepareizi jūsu personas dati, lūdzu, paziņojiet mums par to, rakstot mums uz e-pasta adresi pauline.bonino@ensie.org (Temats: Personas datu maiņa). Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies kļūdainu, neautentisku, nepietiekamu vai nepilnīgu personas datu dēļ, kurus esat mums sniedzis.

Personas datu glabāšanas ilgums 

Mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti. Kad šis mērķis būs sasniegts, mēs tos dzēsīsim. Tāpēc jūsu personas dati tiks dzēsti, kad tie vairs nebūs nepieciešami un izmantoti atļautajiem mērķiem vai kad jūs atsauksiet savu piekrišanu un mēs vairs nebūsim juridiski pilnvaroti turpināt glabāt jūsu personas datus.  

B-WISE projekts anonimizēs datus, ja joprojām vēlēsies tos izmantot statistikas vajadzībām. Tas var glabāt personas datus ilgāku laiku tiesvedības pārvaldības, izpētes vai arhivēšanas nolūkā. 

Jūsu dati netiks glabāti pēc 2024. gada decembra.

Jūsu tiesības

Jebkurā laikā varat pieprasīt pārbaudīt, piekļūt, labot, dzēst, pārsūtīt un iebilst pret savu datu izmantošanu, kā arī pieprasīt ierobežot savu datu izmantošanu. Lai to izdarītu, vienkārši nosūtiet e-pastu uz šādu adresi: pauline.bonino@ensie.org. Mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk veiktu nepieciešamos pasākumus. Jūs saņemsiet piekļuves veidlapu, kuru lūdzam aizpildīt un norādīt, kādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem vēlaties izmantot.  

Izmaiņas Privātajā politikā attiecībā uz jūsu personas datiem

Privātuma politika tika atjaunināta 2021. gada augustā. Mums ir piešķirtas tiesības laiku pa laikam atjaunināt un mainīt savu privātuma politiku, lai atspoguļotu jebkādas izmaiņas veidā, kādā vēlamies apstrādāt personas datus, vai lai mainītos juridiskās prasības. Šādu izmaiņu gadījumā mēs publicēsim izmaiņas mūsu privātuma politikā savā tīmekļa vietnē vai citādā veidā. Izmaiņas stāsies spēkā, tiklīdz tās tiks publicētas tīmekļa vietnē.

Kā sazināties ar B-WISE projektu?

Mēs priecāsimies par jūsu komentāriem un viedokļiem par mūsu vietni un mūsu konfidencialitātes politiku. Ja vēlaties sazināties ar mums ar jautājumiem vai komentāriem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz pauline.bonino@ensie.org vai vēstuli uz adresi ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Brussels, Belgium.

Mūsu sīkfailu politika

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni https://bwiseproject.eu , varat izvēlēties pieņemt sīkfailus un citus tehnoloģiskos līdzekļus, kas vāc datus un informāciju par jūsu pārlūkošanas paradumiem. Sīkdatnes ir būtiskas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai. Tās pilda sekojošas funkcijas:

 • Saglabā jūsu izvēles;
 • vāc jūsu statistikas datus;
 • pielāgo tīmekļa vietnes saturu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Vairāk informācijas par sīkfailiem lasiet šeit  : https://www.allaboutcookies.org/fr/

Mēs izmantojam Google Analytics, lai apkopotu informāciju par to, kā jūs lietojat https://bwiseproject.eu tīmekļa vietni, lai pēc iespējas labāk pielāgotu to jūsu vajadzībām.Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu