Δήλωση απορρήτου

Από την 25η Μαΐου του 2018 εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – από εδώ και στο εξής GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπογραμμίζει τη δέσμευση του προγράμματος B-WISE για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Το πρόγραμμα B-WISE αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις ανησυχίες των εταίρων και λοιπών προσώπων με τους οποίους έχει επαφές, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το πρόγραμμα B-WISE φροντίζει για την ύψιστη  διασφάλιση της προστασία τους.

Ο ισχύων Κανονισμός για την προστασία δεδομένων επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα B-WISE πρέπει να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγει. Ο παρών Κανονισμός παρέχει, επίσης, δικαιώματα στα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, ώστε να μπορούν να ασκούν περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώνει, με πλήρη διαφάνεια, για τα δεδομένα που συλλέγουμε, το σκοπό αυτής της συλλογής, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δικαιώματα και επιλογές έχετε σε αυτό το πλαίσιο.

Σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε πληροφορίες στους ιστοτόπους (websites) των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail: pauline.bonino@ensie.org

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος B-WISE, ο οργανισμός European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα. Η διεύθυνση του οργανισμού είναι η ακόλουθη: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Brussels, Belgium. Αρκετά άτομα εντός του οργανισμού μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, όπως ο Διευθυντής, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και άλλοι υπάλληλοι του οργανισμού ENSIE, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών και συμβούλων, προσωρινών εργαζομένων, όπως  εκπαιδευόμενων ή φοιτητών. Καθένα από αυτά τα πρόσωπα εντός του οργανισμού ENSIE δεσμεύεται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Άλλοι εταίροι στο πρόγραμμα μπορεί, επίσης, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ιδίως ο επικεφαλής οργανισμός του προγράμματος, που ονομάζεται EASPD.  

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας (website) ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αυτό γίνεται για διάφορους λόγους που θα καθοριστούν αργότερα σε αυτό το έγγραφο.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ως εξής:

 • Πληροφορίες ταυτοποίησης (όνομα, επίθετο, ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και διεύθυνση).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν:  

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού/ ιδρύματός σας,
 • Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη δομή σας, οι οποίες αναγκαστικά υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ή σε συμβατική σχέση με το πρόγραμμα B-WISE ή εθελοντικά παρεχόμενες από εσάς, όπως οδηγίες που δίνονται, πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, αιτήσεις και προγράμματα.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σας σε μια ένωση, επαγγελματική ή άλλη οργάνωση, δεδομένα σχετικά με την υγεία, λεπτομέρειες των σχετικών διατροφικών προτιμήσεών σας όταν σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που περιέχουν τα αρχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το πρόγραμμα B-WISE μπορούν να ληφθούν είτε επειδή μας τα γνωστοποιήσατε απευθείας είτε επειδή μας τα γνωστοποίησαν τρίτα μέρη στο πλαίσιο εμπορικών ή διοικητικών σχέσεων.  

Ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να συλλεχθούν από το έργο B-WISE:  

 • Όταν εσείς ή ο εταίρος οργανισμός σας, μέλος ή άλλος, συνεργάζεστε με το πρόγραμμα B-WISE,
 • Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας περιηγείστε, κάνετε μια ερώτηση ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στον ιστότοπό μας (website) ή στα κοινωνικά μας δίκτυα,
 • Όταν συμμετέχετε σε μια εκδήλωση του προγράμματος B-WISE ή εγγραφείτε για να λάβετε προσωπικά δεδομένα από εμάς,
 • Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας εξετάζετε να μας προσφέρετε ή μας προσφέρετε υπηρεσίες.  

Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα;

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ορίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται µε θεµιτό και νόµιµο τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας συνεπάγεται την ύπαρξη νομικής βάσης. Κατ 'αρχήν, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο εάν:

 • Το υποκείμενο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δίνει τη συγκατάθεσή του. Ο οργανισμός θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώσει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων (data subject) για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα δεδομένα, ποια δεδομένα θα συλλεχθούν για επεξεργασία, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, τις πιθανές συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων και δημιουργίας προφίλ και τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες. 
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το πρόσωπο ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση που επιβάλλεται στον οργανισμό.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών που υλοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον οργανισμό που ενεργεί ως ελεγκτής.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο οργανισμός ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτο μέρος, εκτός εάν υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου, του οποίου τα δικαιώματα υφίστανται επεξεργασία, τα οποία απαιτούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει στο πρόγραμμα B-WISE  για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για ένα συγκεκριμένο κίνητρο επεξεργασίας. Το πρόγραμμα B-WISE θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη διαδικασία στην οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και θα σας ενημερώσει για τις πιθανές συνέπειες της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Εάν το πρόγραμμα B-WISE επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς και επικαλεστεί άλλους νομικούς λόγους, ενδέχεται να συνεχίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διαδικασία της εγγραφής σας, προκειμένου να στείλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, να σας ενημερώσουμε για ενδιαφέρουσες σε εσάς προσεχείς εκδηλώσεις και γενικότερα να επικοινωνούμε μαζί σας.

Το πρόγραμμα B-WISE εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία:

 • Για συγκεκριμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν πρόκειται να υποστούν επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ο οργανισμός γνωστοποιεί σαφώς, ανά πάσα στιγμή, τους σκοπούς πριν ξεκινήσει η επεξεργασία.  
 • Μέσα στα όρια του αναγκαίου για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Όπου είναι δυνατόν, το πρόγραμμα B-WISE θα ανωνυμοποιήσει ή θα δώσει ψευδώνυμα στα δεδομένα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος προς το υποκείμενο. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα ή το αναγνωριστικό θα αντικατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται η αναγνώριση ενός ατόμου δύσκολη ή αδύνατη.
 • Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στο βαθμό που αυτή είναι απαραίτητη για το σχετικό σκοπό.
 • Όπως αρμόζει και εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται. Ο οργανισμός θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.   

Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς («εξουσιοδοτημένος σκοπός»):  

 • Παροχή συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών ή πραγμάτων που ίσως ζητήσετε,
 • Διαχείριση και διοίκηση της σχέσης της δικής σας ή του οργανισμού σας με το πρόγραμμα B-WISE, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας πληρωμών, της λογιστικής, του ελέγχου, της τιμολόγησης και είσπραξης χρημάτων και των υπηρεσιών υποστήριξης,   
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (όπως γενικές υποχρεώσεις), έλεγχος συμμόρφωσης ή εγγεγραμμένες υποχρεώσεις προς χορηγούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα,  
 • Για την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και της επικοινωνίας μας με εσάς,
 • Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας,  
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και απαιτήσεις προς όλους, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που έχουν εγκριθεί από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς,  
 • Για οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται ή / και βοηθά έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Όταν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

 • Επικοινωνία μαζί σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας που έχετε εγκρίνει για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δημοσιεύσεις του προγράμματος B-WISE (ενημερωτικά δελτία ή άλλες πληροφορίες) καθώς και τις εκδηλώσεις και τα έργα του προγράμματος B-WISE
 • Έρευνες, σημαντικά ερωτηματολόγια, αναλύσεις ή άλλες διαφημιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας για να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη που θα προσαρμοστεί για να ενδυναμωθεί η ποιότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας (για παράδειγμα, παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων ή στατιστικά στοιχεία ιστοτόπου).  

Ανάλογα με τους εξουσιοδοτημένους σκοπούς (βλ. παραπάνω) για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να τα επεξεργαζόμαστε για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:  

 • Επειδή η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την απόδοση της σχέσης μας με τον οργανισμό μας,  
 • Για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • Επιπλέον, η επεξεργασία θα βασίζεται στη συγκατάθεση που μας έχετε ρητά δώσει.  

Με ποιον θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος B-WISE σε εμπιστευτική βάση, όπου μας ζητηθεί, προκειμένου να δημιουργήσουμε σχέσεις μεταξύ των οργανισμών, για τιμολόγηση ή άλλους σκοπούς που σχετίζονται με τη φύση του προγράμματος. Στον ιστότοπό μας μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι εταίροι του προγράμματος B-WISE,
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτο μέρος στο οποίο εκχωρούμε ή μεταβιβάζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας,
 • Το πρόγραμμα B-WISE μεταφέρει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ μόνο εάν παρέχουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας που εγγυάται η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  

Προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων που μας παρέχετε

Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων (π.χ. από τα διευθυντικά στελέχη ή υπαλλήλους σας ή κάποιον με τον οποίο συνεργάζεστε), πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να μας αποκαλύψετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Ενδέχεται να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν λάβει γνώση για τα διάφορα σημεία που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή

Θα χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή σύμφωνα με την εσωτερική μας διαδικασία που καλύπτει την αποθήκευση, δημοσιοποίηση και πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται στα συστήματα τεχνολογίας προσωπικών δεδομένων μας, αυτά των εξωτερικών συνεργατών μας ή σε μη ηλεκτρονικά αρχεία.

Αλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν κάποιο από τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει έχει αλλάξει, για παράδειγμα, εάν αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή επιθυμείτε να ακυρώσετε τυχόν αιτήματα που έχετε κάνει ή εάν γνωρίζετε ότι έχουμε εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, ενημερώστε μας στέλνοντας email στο pauline.bonino@ensie.org (Θέμα: Αλλαγή Προσωπικών Δεδομένων). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από εσφαλμένα, μη αυθεντικά, ανεπαρκή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα τα διαγράψουμε. Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν απαιτούνται πλέον και δεν χρησιμοποιούνται για εξουσιοδοτημένους σκοπούς ή όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν είμαστε πλέον νομικά εξουσιοδοτημένοι να συνεχίσουμε την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Το πρόγραμμα B-WISE θα ανωνυμοποιήσει τα δεδομένα εάν εξακολουθεί να επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει για στατιστικούς σκοπούς. Μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς διαχείρισης δικαστικών διαφορών, μελέτης ή αρχειοθέτησης.

Τα δεδομένα σας δεν θα είναι πλέον αποθηκευμένα μετά τον Δεκέμβριο του 2024. 

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε επαλήθευση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταφορά και ένσταση, ανά πάσα στιγμή, της χρήσης των δεδομένων σας, καθώς και να ζητήσετε περιορισμό στη χρήση των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, απλώς στείλτε ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: pauline.bonino@ensie.org. Στη συνέχεια, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατό. Θα λάβετε μια φόρμα πρόσβασης την οποία σας ζητάμε να συμπληρώσετε και να καθορίσετε ποια δικαιώματα επιθυμείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Μας δόθηκε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά δεδομένα ή να αλλάξουμε νομικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στις Πολιτικές Απορρήτου μας στον ιστότοπό μας ή με άλλο τρόπο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μόλις αναρτηθούν στον ιστότοπο (website).

Πώς να διατηρήσετε επαφή με το πρόγραμμα B-WISE;

Χαιρετίζουμε τα σχόλια και τις απόψεις σας για τον ιστότοπό μας (website) και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή σχόλια, στείλτε email στη διεύθυνση pauline.bonino@ensie.org ή στείλτε γράμμα στην ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Brussels, Belgium

 

Πολιτική που ακολουθούμε για τα cookies

Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας https://bwiseproject.eu, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι τα cookies και, αν ναι, άλλα τεχνολογικά μέσα που συλλέγουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Εκτελούν ποικίλους ρόλους:

 • Διατηρούν τις προτιμήσεις σας,
 • Συλλέγουν τα στατιστικά σας δεδομένα,
 • Προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο :https://www.allaboutcookies.org/fr/

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας https://bwiseproject.eu προκειμένου να προσαρμόσουμε αυτόν τον ιστότοπο στις ανάγκες σας και να τον χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.