Политика за поверителност

От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-нататък GDPR) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Тази Политика за поверителност подчертава ангажимента на проекта B-WISE да зачита поверителността в съответствие с настоящия регламент.

Проектът B-WISE разбира важността на защитата на личните данни и притесненията на своите партньори и други лица, с които има контакти относно обработката на техните лични данни. Що се отнася до обработката на лични данни, проектът B-WISE полага максимални грижи за осигуряване на тяхната защита.

Приложимият регламент за защита на данните налага задължения относно начина, по който проектът B-WISE трябва да обработва данни. Настоящият регламент също така предоставя права на лицата, чиито данни се обработват, за да им позволи да упражняват по-голям контрол върху личните си данни.

Тази Политика за поверителност е предназначена да Ви информира, при пълна прозрачност, за данните, които събираме, целта на това събиране, как ги използваме и правата, които имате по отношение на обработката на тези данни. Тази Политика за поверителност обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и какви права и възможности имате в този контекст.

Каним Ви да отделите малко време, за да го прочетете и да се запознаете с нашата практика в тази област. Можете също да намерите информация на уебсайтовете на националните органи за защита на данните чрез следните връзки:

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на: pauline.bonino@ensie.org

Кой отговаря за Вашите лични данни?

Като мениджър комуникации на проекта B-WISE, Европейската мрежа на предприятията за социална интеграция (ENSIE) отговаря за Вашите лични данни. Адресът й е следният: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Брюксел, Белгия. Различни лица в рамките на организацията могат да имат достъп до лични данни, като например директора, служителя по комуникации и други служители на ENSIE, включително независими доставчици на услуги и консултанти, временни работници като стажанти или студенти. Всяко от тези лица в ENSIE е обвързано от настоящата Политика за защита на личните данни.

Други партньори по проекта също могат да имат достъп до Вашите данни, по-специално ръководителят на проекта – EASPD.

Кои лични данни събираме?

Достъпвайки до нашия уебсайт или използвайки нашите услуги, ние можем да събираме Вашите лични данни, това се прави по различни причини, които ще бъдат дефинирани по-долу в този документ.

Тези данни са следните:

 • Вашата информация за идентификация (име, фамилия, титла, имейл, телефонен номер и адрес)

Данните, които събираме, също могат да включват:  

 • Информация за контакт, като например името на Вашата организация/институция, адрес, телефонен номер или имейл);
 • Друга информация, свързана с Вашата структура, по необходимост обработвана по време на проект или в договорни отношения с проекта B-WISE или доброволно предоставена от Вас, като например дадени инструкции, направени плащания, заявления и проекти.

Това може да включва данни за Вашето членство в съюз, професионална или друга асоциация, данни, свързани със здравето, подробности за съответните Ви хранителни предпочитания, когато Ви каним на събития.

Как събираме Вашите лични данни?

Данните, съставляващи файловете, обработени по проекта B-WISE, могат да бъдат получени, или защото Вие сте ни ги съобщили директно, или защото трети страни са ни ги предоставили в рамките на търговски или административни отношения.

Някои от Вашите данни може да бъдат събрани по проекта B-WISE:

 • Когато Вие или Вашата партньорска организация, член или не, работите с проекта B-WISE;
 • Когато Вие или Вашата организация сърфирате, задавате въпрос или взаимодействате по друг начин с нашия уебсайт или социални мрежи;
 • Когато участвате в събитие по проект B-WISE или се регистрирате за получаване на лични данни от нас;
 • Когато Вие или Вашата организация подготвяте или предлагате услуги към нас.

Длъжни ли сте да ни предоставите личните си данни?

Законодателството за защита на данните предвижда, че личните данни трябва да се обработват законно и справедливо по отношение на субекта на данните.

Законността на обработката предполага наличието на правно основание. По принцип личните данни могат да бъдат обработвани само ако:  

 • Субектът на данни дава своето съгласие. Организацията поне ще трябва да информира субекта на данните предварително за целта, за която се искат данните, какви данни ще бъдат събирани за обработка, правото на оттегляне на съгласието, възможните последици за субекта на данните в контекста на автоматизирано индивидуално вземане на решения и профилиране и прехвърляне на данни към трети страни.
 • Обработката е необходима за изпълнение на договор, по който участва заинтересованото лице, или за предприемане на пред-договорни мерки по искане на субекта на данните.
 • Обработката е необходима за спазване на законово задължение, наложено на организацията.
 • Обработката е необходима, за да се защитят жизнените интереси на субекта на данни или на друго физическо лице.
 • Обработката е необходима за изпълнение на задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на организацията, действаща като контрольор.
 • Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от организацията като администратор или от трета страна, освен когато основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, надделяват.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието, което сте дали на проекта B-WISE за обработването на Вашите данни по конкретен повод на обработването. След това проектът B-WISE ще спре обработването на Вашите данни, за обработката на които сте дали съгласието си, и ще Ви информира за възможните последици от оттеглянето на Вашето съгласие. Ако проектът B-WISE обработва Вашите лични данни за други цели и се позовава на други правни основания за това, той може да продължи да обработва Вашите данни.

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни, за да обработваме Вашата регистрация за събитие, изпращаме нашите бюлетини, да Ви информираме за интересни предстоящи събития и като цяло да комуникираме с Вас.

Проектът B-WISE гарантира, че личните данни ще бъдат обработвани:

 • За конкретни, изрични и законни цели и няма да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с тези първоначални цели, за които данните са събрани. Организацията винаги трябва ясно да съобщава целите, преди да започне обработването.
 • В границите на необходимото за целите, за които са събирани данните. Когато е възможно, проектът B-WISE ще анонимизира или псевдонимизира данните, за да сведе до минимум въздействието върху субекта на данните. Това означава, че името или идентификаторът ще бъдат заменени по такъв начин, че да направи идентифицирането на лицето трудно или дори невъзможно.
 • За ограничен период от време и доколкото това е необходимо за съответната цел.
 • Коректно и, ако е необходимо, данните ще бъдат актуализирани. Организацията ще приеме необходимите мерки за изтриване или коригиране на лични данни, като се вземат предвид целите на обработването.

Можем също така да използваме Вашите лични данни за следните цели („оторизирана цел“):

 • Да предоставяме съвети или други услуги или неща, които бихте могли да поискате;
 • Да управляваме и администрираме Вашите отношенията или тези на Вашата организация с проекта B-WISE, включително обработване на плащания, счетоводство, одит, фактуриране и събиране, услуги за подкрепа;
 • Спазване на законови задължения (като общи задължения), спазване на одит или съществуващи задължения към донори и финансиращи институции;
 • Да анализираме и подобрим нашите услуги и комуникации с Вас;
 • За наблюдение и оценка на спазването на нашите политики и стандарти;
 • Да спазваме нашите законови и регулаторни задължения и изисквания по целия свят, включително доклади, проверени от национални и международни регулаторни органи;
 • За всякакви цели, свързани и/или спомагателни за една от споменатите цели или за всяка друга цел, за която ни се предоставят Вашите лични данни.

Когато изрично сте дали съгласието си, ние можем да обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Да комуникираме с Вас по каналите, които сте одобрили, за да ви информираме за най-новите юридически разработки, съобщения и друга информация за услугите и публикациите на проекта B-WISE (бюлетини или друга информация), както и за събитията и проектите на проекта B-WISE;
 • Анкети, важни въпросници, анализи или други рекламни дейности и събития;
 • Да събираме информация за Вашите предпочитания, за да създадем потребителски профил, който да бъде персонализиран, за да подобри качеството на нашата комуникация и взаимодействие с Вас (например проследяване на бюлетини или статистика на сайта).

В зависимост от разрешените цели (вижте по-горе), за които ще използваме Вашите лични данни, ние можем да обработваме Вашите лични данни за някоя от следните правни основания:

 • Тъй като тяхното третиране е необходимо за осъществяването на отношенията ни с нашата организация;
 • Да спазим законовите задължения;
 • В допълнение, обработването ще се основава на съгласието, което сте ни дали изрично.

С кого ще споделяме Вашите лични данни?  

Ние можем да споделяме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Можем да споделяме Вашите лични данни сред партньорите по проекта B-WISE на поверителна основа, когато това бъде поискано с цел изграждане на мостове между организации, за фактуриране или други цели, свързани с естеството на проекта. Списък на държавите, в които се намират партньорите по проекта B-WISE, можете да намерите на нашия уебсайт;
 • Можем да споделяме Вашите лични данни с трета страна, на която възлагаме или прехвърляме нашите права и задължения.
 • Проектът B-WISE прехвърля Вашите данни в страни извън ЕС, само ако те осигуряват ниво на защита, еквивалентно на нивото на защита, гарантирано от европейското законодателство за защита на данните.

Лични данни на други хора, които ни предоставяте

Ако ни предоставите лични данни за някой друг (като например един от Вашите директори или служители или някой, с когото работите), трябва да сте сигурни, че сте упълномощени да ни разкриете тези лични данни. Ние можем да събираме, използваме и разкриваме такива лични данни, както е описано в Политиката за поверителност. По-специално, ще трябва да се уверите, че заинтересованите лица са запознати с различните точки, изложени в тази Политика за поверителност.

Поддържане на безопасността на Вашите лични данни

Ние ще използваме подходящи технически и организационни мерки, за да запазим личните Ви данни поверителни и сигурни в съответствие с нашата вътрешна процедура, обхващаща съхранението, разкриването и достъпа до лични данни. Личните данни ще се съхраняват в нашите технологични системи за лични данни, тези на нашите изпълнители или в досиета на хартиен носител.

Промяна на Вашите лични данни

Ако някоя от личните данни, които сте ни предоставили, се е променила, например, ако промените имейл адреса си или искате да отмените всички направени заявки, или ако разберете, че имаме неправилни лични данни за Вас, моля, уведомете ни като изпратите имейл на pauline.bonino@ensie.org (Тема: Промяна на личните данни). Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от погрешни, неавтентични, недостатъчни или непълни лични данни, които сте ни предоставили.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?  

Ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събрани. След като тази цел бъде постигната, ще изтрием съответните лични данни. Следователно Вашите лични данни ще бъдат изтрити, когато вече не се изискват и използват за разрешените цели или когато оттеглите съгласието си и ние вече не сме законно упълномощени да продължим да съхраняваме Вашите лични данни.

Проектът B-WISE ще анонимизира данните, ако все още желае да ги използва за статистически цели. Той може да съхранява личните данни за по-дълъг период с цел управление на съдебни дела, проучване или архивиране.

Вашите данни няма да се съхраняват след декември 2024 г.

Вашите права

Можете по всяко време да поискате да проверите, достъпите, коригирате, изтриете, прехвърлите и възразите на използването на Вашите данни, както и да поискате ограничение на използването на Вашите данни. За да направите това, просто изпратете имейл на следния адрес: pauline.bonino@ensie.org. След това ще положим всички усилия да вземем необходимите мерки възможно най-скоро. Ще получите формуляр за достъп, който Ви молим да попълните и да посочите кои права искате да упражните по отношение на Вашите лични данни.

Промени в Политиката на поверителност по отношение на Вашите лични данни

Политиката за поверителност беше актуализирана през август 2021 г. Ние получихме правото да актуализираме и променяме нашата Политика за поверителност от време на време, за да отразяваме всички промени в начина, по който искаме да третираме личните данни или да променим правните изисквания. В случай на такива промени, ние ще публикуваме промените в нашата Политика за поверителност на нашия уебсайт или по друг начин. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

Как да поддържате връзка с проекта B-WISE?

Очакваме Вашите коментари и мнения на нашия уебсайт и нашата Политика за поверителност. Ако искате да се свържете с нас с всякакви въпроси или коментари, моля, изпратете имейл на pauline.bonino@ensie.org или писмо до ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Брюксел, Белгия.

Нашата политика за бисквитките

Ако посетите нашия уебсайт https://bwiseproject.eu, можете да изберете дали да приемате или отхвърлите бисквитките, както и други технологични средства, които събират данни и информация за Вашите навиците при сърфиране. Бисквитките са от съществено значение за правилното функциониране на нашия уебсайт. Те изпълняват различни роли:

 • Запазват Вашите предпочитания;
 • Съберат Вашите статистически данни;
 • Адаптират съдържанието на уебсайта според Вашите нужди.

За повече информация относно бисквитките можете да отидете на: https://www.allaboutcookies.org/

Ние използваме Google Analytics, за да събираме информация за това как използвате уебсайта https://bwiseproject.eu, за да адаптираме този уебсайт към Вашите нужди и да го използваме по възможно най-добрия начинПодкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.