B-WISE General Assembly Meeting

B-WISE General Assembly Meeting

27-06-2023

B-WISE project partners met this Monday and Tuesday online for the General Assembly. Fruitful echanges about next steps of the project, mainly about T3.3 Training Curricula for the WISEs sector, T3.4 Tutorial toolkits for teachers and trainers, WP4: Pilot Implementation in 13 countries (T4.1) and WP6: Sectoral Skills Strategy (Blueprint) for WISEs sector took place. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.