Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση της έκθεσης για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών σε (ψηφιακές) δεξιότητες στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία (WISEs).

Δελτίο Τύπου: Δημοσίευση της έκθεσης για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών σε (ψηφιακές) δεξιότητες στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία (WISEs).

14-12-2022

Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου B-WISE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη δημοσίευση με τίτλο «Έκθεση για την κατανόηση των αναγκών των χρηστών σε (ψηφιακές) δεξιότητες στις WISEs». Το παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικών εργασιών που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου παραδοτέου (WP2) που συντονίστηκε, εξ ονόματος της ομάδας έργου του προγράμματος B-WISE, από τον οργανισμό Consorzio Nazionale Idee in Rete, έναν από τους Ιταλούς εταίρους του έργου, υπό την ηγεσία της Camilla Baldini και του Gianfranco Marocchi, υπεύθυνοι για το ερευνητικό έργο και το περιεχόμενο που παρουσιάζεται. Η έκθεση έχει ως στόχο να κάνει τη σύνδεση μεταξύ του πρώτου Πακέτου Εργασίας (WP1) «Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ελλείψεων δεξιοτήτων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, στον τομέα των WISEs και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών», η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο και των εργασιών που προβλέπονται στο τρίτο Πακέτο Εργασίας (WP3) για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ που ανταποκρίνονται στις ελλείψεις δεξιοτήτων. Η έκθεση θα  δημοσιευθεί σύντομα.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία (WISEs) βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου B-WISE, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα. Για το λόγο αυτό, η μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της έρευνας προϋπέθετε την άμεση εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της σύμπραξης του έργου, η οποία συνέβαλε ενεργά στις εργασίες που παρουσιάστηκαν.

Το ερευνητικό πλαίσιο ξεκίνησε από την παραδοχή ότι ο στόχος της ανάπτυξης ικανοτήτων δεν μπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς εάν δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, αν και έχουν ορισμένα ενοποιητικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση, το μέγεθος, τον επιχειρηματικό προσανατολισμό κ.ά. Επίσης, ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές, οι μειονεκτούντες εργαζόμενοι, οι υποστηρικτές και οι παράγοντες που τα ενισχύουν, διαφέρουν ως προς τα επίπεδα αρχικών δεξιοτήτων, την ιστορία ζωής, την επένδυση στη μάθηση κ.ά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός, ο ορισμός της στρατηγικής ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να σχεδιάζεται με αναφορά στους διαφορετικούς τύπους WISEs και τους διαφορετικούς τύπους ατόμων που εργάζονται σε αυτές. Με άλλα λόγια, έχει δοθεί προσοχή στη δημιουργία «σεναρίων» (οι διαφορετικοί τύποι WISEs) και «Τύπων-προφίλ» (οι διαφορετικοί τύποι μειονεκτούντων εργαζομένων, υποστηρικτών και διευθυντών), έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση και η μάθηση ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες δεξιοτήτων.

 

Η έκθεση προσπαθεί στην πραγματικότητα να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα:

 

- Ποιες δράσεις οικοδόμησης δεξιοτήτων χρειάζονται οι WISEs με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τις κατευθύνσεις της ανάπτυξής τους, την εταιρική τους κουλτούρα και τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους;

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων (διευθυντές, υποστηρικτές, εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης) στους οποίους θα θέλαμε να προτείνουμε διαδρομές οικοδόμησης ικανοτήτων;

Με βάση αυτά τα ερωτήματα, οι εκθέσεις επεξεργάζονται δύο είδη απαντήσεων, πρώτα "σενάρια" για τις WISEs που προσφέρουν μια γενική περιγραφή του μοντέλου που υιοθετείται, βάσει τριών βασικών τύπων WISEs (κοινωνικές, εκπαιδευτικές και παραγωγικές). Στη συνέχεια, προτείνει ορισμένους "Τύπους-προφίλ" που αποτελούν σύνοψη της ταξινόμησης που έγινε σε εθνικό επίπεδο, χωρισμένους στις τρεις κατηγορίες των εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης, των υποστηρικτών και των διευθυντών. Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, ένα κεφάλαιο που συνοψίζει τις εθνικές εκθέσεις και συμπεράσματα που περιλαμβάνουν γενικές υποδείξεις πολιτικής καθώς και μια ειδική καθοδήγηση που προσφέρεται για το τρίτο Πακέτο Εργασίας (WP3) όσον αφορά τις διαδρομές ανάπτυξης ικανοτήτων.

Οι εταίροι του έργου εργάζονται τώρα, χρησιμοποιώντας ως βάση την παρούσα έκθεση, σε προγράμματα σπουδών και μονοπάτια κατάρτισης για τις τρεις κατηγορίες εργαζομένων των WISEs (εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης, υποστηρικτές και διευθυντές). Σύντομα θα μπορέσετε να μάθετε κι εσείς περισσότερα γι' αυτά!

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: guillem.marce@ensie.org


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.