Прессъобщение: Публикуване на доклада за разбирането на нуждите от потребителски (дигитални) умения в WISE

Прессъобщение: Публикуване на доклада за разбирането на нуждите от потребителски (дигитални) умения в WISE

14-12-2022

Партньорите по проекта B-WISE имат удоволствието да обявят публикуването на „Доклад за разбиране на нуждите от потребителски (дигитални) умения в WISE“.

Крайният продукт е резултат от изследователската работа, проведена по време на работен пакет 2, координиран от името на партньорството B-WISE от Национален консорциум за идеи в Рете, един от италианските партньори на проекта, под ръководството на Камила Балдини и Джанфранко Мароки, които са отговорни за изследователската работа и представеното съдържание.

Докладът има за цел да направи връзка между доклада от работен пакет 1 „Доклад за текущата ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област в сектора на WISEs и предвиждане на бъдещи нужди“, който беше публикуван през октомври, и работата предвидена по работен пакет 3 за проектиране на учебни програми за ПОО, които да отговарят на пропуските в уменията, които скоро ще бъдат публикувани.

Социалните предприятия за европейска трудова интеграция (WISE) са в основата на проекта B-WISE, който има за цел да разработи стратегии за справяне с нуждите от умения в сектора на методологичния избор.

По време на изследването се предполагаше прякото включване и активното участие на цялото партньорство, което активно допринесе за представената работа.

Изследователската рамка започна от предположението, че целта за изграждане на капацитет не може да бъде адекватно реализирана, освен ако не сме в състояние да разберем, че европейските WISE, макар и с определени обединяващи черти, се различават един от друг по своите цели, оперативни стилове, организация, размер, предприемаческа ориентация и др. Хората, работещи в WISE, работници в неравностойно положение, поддръжници и помощници, са различни по отношение на начални нива на умения, житейска история, инвестиции в обучение и т.н.

За да бъде ефективна дефиницията на стратегия за изграждане на капацитет, тя трябва да бъде разработена по отношение на различните видове WISE и различните типове лица работещи в тях.

Внимание бе обърнато на създаването на „Сценарии“ (различните видове WISEs) и „Личности“ (различните видове работници в неравностойно положение, поддръжници и помощници), за да се гарантира, че обучението и ученето отговарят на нуждите от различни умения.

Докладът всъщност се опитва да отговори на два основни въпроса:

- От какви действия за изграждане на умения се нуждаят WISE въз основа на техните характеристики, посоките на тяхното развитие, тяхната корпоративна култура и техните силни и слаби страни?

- Какви са характеристиките на работниците (помагащи, поддръжници, работници с нужда от подкрепа), на които бихме искали да предложим възможности за изграждане на компетентност?

Въз основа на тези въпроси докладите разработват два вида отговори, първите „сценарии“ за WISE, които предлагат общо описание на възприетия модел, базиран на три основни типа WISE (социални, обучителни и продуктивни). След това предлага някои „персони“, които са обобщение на класификацията, направена на национално ниво, разделена на трите категории работници с нужда от подкрепа, поддръжници и помощници.

В допълнение докладът включва глава обобщаваща националните доклади и заключение включващо общи указания за политиката и конкретни насоки, предложени отношение на работата по работен пакет 3, възможности за  изграждане на компетентност.

Към момента партньорите по проекта работят въз основа на този доклад за учебни програми и изграждане на възможности за обучения за трите категории работници на WISEs (работници с нужда от подкрепа, помощници и подкрепящи). Скоро ще можете да научите повече и за тях!

Ако имате въпроси, моля свържете се с: pauline.bonino@ensie.org


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.