РЕЗУЛТАТИ

 • Брошура - Свали
 • Доклад за текущото състояние на пропуските в уменията, особено в цифровата област, в сектора на WISE и предвиждане на бъдещи нужди - Свали
 • Доклад за разбиране на нуждите от потребителски (дигитални) умения в WISE - Свали
 • Доклад за професионалните профили в сектора на WISE - Свали
 • Отчет за резултата от обучението - Свали
 • Универсални учебни програми за сектора на WISE - Свали
 • MOOC за сектора на WISE - август 2023 г.
 • Учебни инструменти за учители и обучители - февруари 2024 г.
 • Доклад за пилотно изпълнение - февруари 2024 г.
 • Доклад от националните сертифициращи органи - февруари 2024 г.
 • Промоционален план за социалните предприятия за трудова интеграция - февруари 2024 г.
 • Доклад за оценка на пилотното изпълнение - април 2024 г.
 • Сертифициране/Етикет и свързани с тях обяснителни материали - юни 2024 г.
 • Доклад с мерки за коригиране на учебните програми за ПОО - юни 2024 г.
 • Секторна стратегия за умения за социалните предприятия за трудова интеграция - ноември 2024 г.
 • B-WISE Общност на практиката - декември 2024 г.
 • B-WISE Пътна карта за устойчивост - декември 2024 г.
 • Меморандум и партньори от Алианса, включително дългосрочни планове за действие - декември 2024 г.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.