Целеви групи и учебни програми

Целеви групи и учебни програми

Една от основните цели на проекта е да определи учебни програми за всяка от трите целеви групи, работещи за WISE (работници с нужди от подкрепа, обучители/ментори за работа и мениджъри).

Нуждаещи се от подкрепа работници

Нуждаещи се от подкрепа работници

Ще намерите повече за работниците с нужди от подкрепа (пропуски в уменията, персони, учебни програми и професионален профил) през 2022 г.!

поддръжник

поддръжник

Ще намерите повече за обучители и ментори за работа (пропуски в уменията, персони, учебни програми и професионален профил) през 2022 г.!

активатор

активатор

Ще намерите повече за мениджърите (пропуски в уменията, персони, учебни програми и професионален профил) през 2022 г

През 2022 г. ще можете да следвате MOOC за цифрови умения за социалните предприятия за трудова интеграция!


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.