Δημοσίευση της έκθεσης για τις τάσεις και τις προκλήσεις των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) στην Ευρώπη.

Δημοσίευση της έκθεσης για τις τάσεις και τις προκλήσεις των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) στην Ευρώπη.

11-10-2022

Οι εταίροι του έργου B-WISE είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν τη δημοσίευση «Έκθεση για τις τάσεις και τις προκλήσεις των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης στην Εργασία (WISEs) στην Ευρώπη - Τρέχουσα κατάσταση των ελλείψεων δεξιοτήτων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα», η οποία εκπονήθηκε από τον οργανισμό EURICSE, με την υποστήριξη όλων των εταίρων του έργου. 

Η έκθεση στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης (Blueprint) για την τομεακή συνεργασία ως προς τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενίσχυση του έργου των WISEs, με τρόπο που να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εργαζομένων των WISEs και να υπάρχει βιώσιμη αντιμετώπιση των προκλήσεων ψηφιοποίησης που αντιμετωπίζουν. Βάσει των 27 τεχνικών δελτίων των χωρών, προσωπικών συνεντεύξεων και μιας διαδικτυακής έρευνας που διεξήχθη στις 13 χώρες των εταίρων[1] του B-WISE, η έκθεση αναλύει τις κύριες κινητήριες δυνάμεις, τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις ανάπτυξης των WISEs στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και εξετάζει τις ανάγκες σε δεξιότητες και τα κενά των εργαζομένων των WISEs, ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.

Η έκθεση σχεδιάζει έναν χάρτη του τομέα των WISEs στην ΕΕ και υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω οργανισμοί για την υποστήριξη των εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης. Στο πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης αναλύονται οι περιορισμοί της αγοράς εργασίας και οι αδυναμίες των μέτρων εργασιακής πολιτικής που εφαρμόζονται για την υποστήριξη της εργασιακής συμπερίληψης των εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης. Τα επόμενα κεφάλαια αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των WISEs, την προστιθέμενη αξία τους, τους κινητήριους μοχλούς τους και τα πρότυπα ανάπτυξής τους. Το κεφάλαιο 2 αναλύει τα μοντέλα κοινωνικής ενσωμάτωσης και τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας των WISEs. Το κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στην παρουσίαση της ποικιλίας των νομικών μορφών των WISEs στις 27 χώρες της ΕΕ. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο συνδυασμός των πόρων στους οποίους έχουν πρόσβαση οι WISEs: δημόσιοι, ιδιωτικοί, χρηματικοί και μη χρηματικοί. Το Κεφάλαιο 5 στοχεύει να απεικονίσει το πλαίσιο εμφάνισης και τα πρότυπα εξέλιξης των WISEs σε τρεις ομάδες χωρών. Το κεφάλαιο 6 διερευνά τις τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες και τα σχετικά κενά δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους των WISEs (διευθυντές, υποστηρικτές και εργαζόμενους με ανάγκες υποστήριξης). Στο κεφάλαιο 7, αξιολογείται η κατάσταση της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των WISEs στις 13 χώρες που συμμετέχουν στο B-WISE. Τέλος, το κεφάλαιο 8 υπογραμμίζει τις πρόσφατες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι WISEs στις χώρες που μελετήθηκαν.

Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές εργασίες των εταίρων του έργου. Στην παρούσα φάση του έργου, οι εταίροι εστιάζουν στην ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες για όλους τους εργαζόμενους των WISEs, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα σπουδών για καθέναν από αυτούς και, στο τέλος, μια τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων!

***

[1] Οι 13 χώρες των εταίρων είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία.

Documents

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.