Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

11-10-2022

Партньорите по проекта B-WISE се радват да ви съобщят за публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата пред социалните предприятия за трудова интеграция (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта. 

Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за секторно сътрудничество относно уменията, необходими за укрепване на овластяващата работа на WISE за укрепване на уменията на служителите на WISE и за устойчиво справяне с предизвикателствата на цифровизацията, пред които са изправени. Въз основа на фишове-анализи за 27 държави, интервюта лице в лице и онлайн проучване, проведено в 13 страни партньори на B-WISE, докладът анализира основните двигатели, характеристики и тенденции на развитие на WISE в 27-те държави-членки на ЕС и разглежда уменията, нуждите и пропуските на работниците в WISEs, по-специално по отношение на цифровите умения.

Докладът начертава карта на сектора на WISEs в ЕС и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени тези организации, за да подкрепят работници в нужда от подкрепа. Първата глава на доклада анализира ограниченията на пазара на труда и слабостите на мерките на политиката по труда, приложени в подкрепа на трудовата интеграция на работници с нужда от подкрепа. Следващите глави се занимават с ключовите характеристики на WISE, тяхната добавена стойност, техните драйвери и техните модели на развитие. Глава 2 анализира интеграционните модели и областите на икономическа дейност на WISE; Глава 3 се фокусира върху представянето на разнообразието от правни структури на WISE в 27-те държави от ЕС; Глава 4 представя комбинацията от ресурси, до които WISE имат достъп: публични, частни, парични и непарични; Глава 5 има за цел да илюстрира контекста на появата и моделите на еволюция на WISE в три групи страни; Глава 6 изследва техническите и меките умения и свързаните с тях пропуски в уменията за работниците на WISE (мениджъри, поддръжници и работници с нужда от подкрепа); Глава 7 оценява актуалното състояние на технологиите, дигитализацията и цифровите умения на WISE в 13-те страни, участващи в B-WISE. И накрая, глава 8 подчертава последните тенденции и предизвикателства, пред които са изправени WISE в изследваните страни.

Този доклад ще бъде в основата на бъдещата работа на партньорите по проекта. Всъщност те сега се фокусират върху анализа на нуждите от умения за всички работници в WISE, за да могат след това да създадат специални учебни програми за всеки от тях и в крайна сметка секторна стратегия за умения!

Documents

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.