Πρώτη ομάδα εστίασης (focus group) στη Ρουμανία!

Πρώτη ομάδα εστίασης (focus group) στη Ρουμανία!

25-04-2022

Ο οργανισμός ADV Romania διοργάνωσε την πρώτη ομάδα εστίασης του έργου B-WISE στη Ρουμανία για να συζητήσει για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία!

Μετά από πρόσκληση των οργανισμών RISE και ADV Romania, στις 8 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε μια εθνική ομάδα εστίασης για την επικύρωση του μοντέλου των κοινωνικών επιχειρήσεων ενσωμάτωσης στη Ρουμανία σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό μοντέλο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου B-WISE-στρατηγικό έργο Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής (Blueprint) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της ένταξης στην εργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων (ISI, στα ρουμανικά, WISE, στα αγγλικά).

Οι εθνικοί εταίροι για τη Ρουμανία είναι το Ρουμανικό Δίκτυο Επιχειρήσεων Κοινωνικής Ένταξης RISE Romania και ο οργανισμός ADV Romania - Fundația Alături de Voi Romania.

Στην ομάδα εστίασης συμμετείχαν:

 • Εκπρόσωποι του οργανισμού απασχόλησης (AJOFM) από τις κομητείες Dâmbovita, Iași, Timiş και του εθνικού οργανισμού απασχόλησης (ANOFM) Βουκουρεστίου - υπεύθυνος για την κοινωνική οικονομία,
 • Δύο ερευνητές για θέματα κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης από το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και του Ιασίου (Iași),
 • Η προσκεκλημένη επιχείρηση Betania Bacau Association – πρόεδρος της ομοσπονδίας FONSS,
 • Εκπρόσωποι των 9 επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πάνελ αξιολόγησης παρουσίασαν την εμπειρία τους ως κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης. Αυτές είναι:
 • ADV Romania, UtilDecoJobDirectAteliere fara FrontiereConcordia Hostel and BakeryCaritas CâmpulungOilRight and Emmaus Satu Mare.

 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής ένταξης στην εργασία - WISEs - και στα τρία υπομοντέλα του - παραγωγικό, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικές επιχειρήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, δύο επιχειρήσεις λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Επίσης, έχουν προκύψει δύο πιθανά νέα μοντέλα - η κοινωνική επιχείρηση που ειδικεύεται στην τοποθέτηση και ένα μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης που ενσωματώνει λειτουργίες παραγωγής, κατάρτισης και κοινωνικής υποστήριξης - ένα μοντέλο «one stop-shop».

Εκτός από την ανάλυση του ευρωπαϊκού μοντέλου των WISEs που εφαρμόζεται σε ρουμανικούς οργανισμούς, συζητήθηκαν επίσης οι ακόλουθες πτυχές:

 • Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για το προσωπικό των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία –WISEs– (διευθυντές, σύμβουλοι ένταξης, εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης), που συνδέονται με την πρόοδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών με σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους οικονομικούς τομείς,
 • Η χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στον τομέα των WISEs στο μέλλον και η προετοιμασία ενός σχεδίου για την ανάπτυξή τους λαμβάνοντας υπόψη τις παραδόσεις, την επιχειρηματική κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς τους σε κάθε χώρα της ΕΕ.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών των WISEs, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Εντοπισμός, ανάλυση και ανάπτυξη τρόπων για την αύξηση της ελκυστικότητας της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του τομέα των WISEs, ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και των τοπικών κοινοτήτων για την αύξηση της απασχόλησης ανθρώπων με ανάγκες υποστήριξης.

 

Οι συμμετέχοντες της ομάδας εστίασης αξιολόγησαν τις δραστηριότητες που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των WISEs βάσει ενός συστήματος αξιολόγησης για τις WISEs, δομημένο σε τρεις κατηγορίες:

 • Eπιχειρηματικά χαρακτηριστικά των WISEs (έσοδα, κύκλος εργασιών, κέρδη, επενδύσεις, τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ανταγωνιστές στην αγορά).
 • Yποστήριξη δημόσιων πολιτικών (άμεση και έμμεση δημόσια στήριξη για τις WISEs, επιδοτήσεις για μειονεκτούντες εργαζόμενους, κύκλος εργασιών που προκύπτει από συμβάσεις με δημόσιες αρχές).
 • Ζητήματα που σχετίζονται με την εργασιακή συμπερίληψη ανθρώπων με ανάγκες υποστήριξης (κατάσταση εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης, αμοιβή εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης, ποσοστό εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης στο συνολικό αριθμό εργαζομένων στις WISEs, απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου, θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης, τοποθέτηση στην αγορά εργασίας εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης, τύπος αναπηρίας εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης στις WISEs, εργασία συμβούλων ένταξης.

 

«Τα αποτελέσματα που παρέχονται από την ομάδα εστίασης, τα οποία είναι επιβεβαιωμένα με ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2021, βασισμένη σε ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε σε προσωπικό των WISEs (διευθυντές, σύμβουλοι ένταξης, εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης), θα εμβαθύνουν στην επόμενη φάση του έργου με μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) για έναν αριθμό WISEs. Ο στόχος της ποσοτικής (ερωτηματολόγιο) και της ποιοτικής (ομάδα εστίασης και μελέτες περίπτωσης) έρευνας είναι η παραγωγή μιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης που θα περιγράφει τη συνολική εικόνα του τομέα των WISEs και τις ανάγκες σε δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας, μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική (σχεδιασμός) για ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδιαίτερα ψηφιακών, για κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης.» - υπογράμμισε ο Δρ. Ciprian IFTIMOAEI, Αναπληρωτής Λέκτορας στη Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών-Πολιτικών Επιστημών του «Al. I. Cuza», Πανεπιστήμιο Ιασίου.


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.