Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за професионалните профили в сектора WISEs - Изграждане на капацитет в WISEs.

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за професионалните профили в сектора WISEs - Изграждане на капацитет в WISEs.

28-06-2023

Партньорите по проекта B-WISE с удоволствие искат да ви съобщят за публикуването на "Доклад за професионалните профили в сектора WISEs - Изграждане на капацитет в WISEs. Материалът е резултат от работата, извършена по време на Работен пакет 3, координиран от името на партньорството B-WISE от Consorzio Nazionale Idee in Rete, един от италианските партньори по проекта, под ръководството на Gianfranco Marocchi. Целият доклад е резултат от сравнение с работната група на Idee in Rete и Scuola Centrale Formazione, в която участват Камила Балдини (ръководител на проекта Idee in Rete), Клаудия Пинеси (Idee in Rete), Лаура Миниери (SCF), Рита Фести (SCF) и Бианка Мария Молинари (SCF).


Докладът има за цел:
- да идентифицира и анализира потребностите от изграждане на капацитет, възникнали в рамките на РП1 и РП2
- да определи сред множеството идентифицирани нужди, разпределени по области на компетентност, приоритетните и да ги опише подробно.
Последното описание е функционално, за да се определи, в последваща разработка (T3.2) аналитично определение на възможните резултати от обучението за всяка от тези области; на тази основа след това ще бъде възможно, в продължението на проекта, да се определят пътищата за изграждане на капацитет.


Докладът е структуриран в два раздела, като в първия раздел "Потребности на WISE" са определени предварително някои критерии за определяне на експертния опит и е предложено синтетично очертаване на потребностите, възникнали в резултат на предишните работни групи. Във втора глава "Области за изграждане на капацитет" са избрани някои потенциални области на експертни знания, които след това са подложени на по-задълбочен анализ.
Като част от този анализ са идентифицирани и връзките между тези области и класификационната система на ESCO (Eвропейски умения, комптенции, квалификации професии), както по отношение на професионалните профили, така и по отношение на раздела "умения и компетенции".
Областите на експертни знания, идентифицирани в сектора на WISE са следните:

● Работа в eкип и екипно мислене
● "Капацитет на визията“
● Комуникация за работна интеграция
● Подкрепа за работа 1 - наставничество / менторство / неформално обучение
● Подкрепа за работа 2 - валидиране на умения
● Подкрепа за работа 3 - стаж
● Организиране на производство с работници с потребности от подкрепа

Професионалните профили в резултат на този доклад са:
● Мрежов оператор
● Социален предприемач
● Комуникатор в областта на социалната икономика
● Наставник/ментор/обучител на WISEs
● Валидатор на умения
● Координатор на WISE стажове
● Експерт по организиране на производство с работници с потребности от подкрепа

Можете да намерите доклада по-долу.
Ако имате въпроси, моля, свържете се с: guillem.marce@ensie.org


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.