Leaflet

Прессъобщения

  • Прессъобщение за стартовото събитие - Свали
  • Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа - Свали
  • - Свали
  • - Свали

Articles in the press


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


B-WISE, План за секторно сътрудничество относно уменията в социалните предприятия за трудова интеграция, е проект по програма “Еразъм+“, координиран от EASPD с подкрепата на ENSIE.