Preses relīze: Ziņojums par lietotāju (digitālo) prasmju vajadzību izpratni DISU

Preses relīze: Ziņojums par lietotāju (digitālo) prasmju vajadzību izpratni DISU

14-12-2022

B-WISE projekta partneri paziņo, ka ir publicēts "Ziņojums par lietotāju (digitālo) prasmju vajadzību izpratni darba integrācijas sociālajos uzņēmumos (DISU)". Ziņojums ir projekta 2. darba uzdevuma laikā veiktais pētnieciskais rezultāts, ko koordinēja viens no projekta partneriem Itālijā - Consorzio Nazionale Idee in Rete, kur par pētniecības darbu un iesniegto rezultātu ir atbildīgi Camilla Baldini un Gianfranco Marocchi. Ziņojuma mērķis ir savienot 1. darba uzdevuma ziņojuma par pašreizējo situāciju "Report on current situation of skills gaps, especially in the digital area, in WISEs sector and anticipating future needs" rezultātus, kas tika publicēts 2022.gada oktobrī, un 3. darba uzdevumā paredzēto profesionālās izglītības un apmācības mācību programmas izstrādi atbilstošiem prasmju līmeņiem, kas drīzumā tiks publicēts.

Eiropas darba integrācijas sociālie uzņēmumi (DISU) ir B-WISE projekta kodols, kura mērķis ir izstrādāt prasmju stratēģijas, kas pievērstos jomā nepieciešamo prasmju līmeņa metodoloģiskai sakārtošanai. Pētījuma laikā visi B-WISE partneri aktīvi iesaistījās, lai nodrošinātu ziņojuma saturisko kvalitāti.

Pētījuma pamatā bija pieņēmums, ka veiksmīgai kapacitātes veicināšanai ir nepieciešams apzināties, ka Eiropas DISU, lai arī tiem piemīt noteiktas vienojošas iezīmes, tomēr atšķiras viens no otra ar saviem mērķiem, darbības stiliem, organizāciju, lielumu, uzņēmējdarbības orientāciju utt.; un ka DISU strādājošie, darbinieki no sociāli mazaizsargātajām grupām, atbalsta personas un veicinātāji ir dažādi un viņu sākotnējais prasmju līmenis, dzīves gājums, ieguldījums mācībās utt. arī atšķiras.

No tā izriet, ka efektīvas kapacitātes veicināšanas stratēģija būtu jāizstrādā, ņemot vērā dažādus DISU veidus un dažādas tajos strādājošās personas. Citiem vārdiem sakot, svarīgi bija pievērsties "scenāriju" (dažādi DISU veidi) un "personāžu" (dažādi darbinieki no sociāli mazaizsargātajām grupām, atbalsta personas un veicinātāji) izveidei, lai nodrošinātu, ka apmācības atbilst atšķirīgām prasmju vajadzībām.

Ziņojumā faktiski ir mēģināts atbildēt uz diviem galvenajiem jautājumiem:

  • Kādi prasmju pilnveidošanas pasākumi ir nepieciešami DISU, pamatojoties uz viņu īpašībām, attīstības virzieniem, uzņēmuma kultūru un stiprajām un vājajām pusēm?
  • Kādas ir to darbinieku (atbalsta personu, veicinātāju, darbinieku no sociāli mazaizsargātajām grupām) īpašības, kuriem mēs vēlamies piedāvāt kapacitātes veicināšanas iespējas?

Pamatojoties uz šiem jautājumiem, ziņojumā ir izstrādātas divu veidu atbildes, pirmkārt, DISU "scenāriji", kas piedāvā vispārīgu pieņemtā modeļa aprakstu, balstoties uz trīs DISU pamatveidiem (sociālie, mācību un ražošanas). Pēc tam tiek piedāvāti daži "Personāžu" veidi, kas ir valsts līmenī veiktās klasifikācijas kopsavilkums, iedalot tos trīs kategorijās - darbinieki no sociāli mazaizsargātajām grupām, atbalsta personas un veicinātāji. Ziņojumā iekļauta arī nodaļa, kurā apkopoti valstu pārskati un secinājumi, kas ietver vispārīgas politikas norādes, kā arī īpašas vadlīnijas 3. darba uzdevuma - prasmju pilnveidošanas iespējām, veikšanai.

Balstoties uz šo ziņojumu, projekta partneri pašlaik strādā pie mācību programmām un apmācības veidiem visām trim DISU darbinieku kategorijām (darbiniekiem no sociāli mazaizsargātajām grupām, atbalsta personām un veicinātājiem). Drīzumā varēsiet uzzināt vairāk izstrādātajām mācību programmām!

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar:  pauline.bonino@ensie.org


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.